DRUHÝ DYCH PRE VYSOKÉ TATRY (2014)

S týmto programom som sa uchádzal o Vašu dôveru v ostatných komunálnych voľbách (2014). Napriek tomu,

že mi nebola daná možnosť jeho naplnenia, považujem ho stále za aktuálny a inšpiratívny.

VYSOKÉ TATRY PRE SVOJICH OBYVATEĽOV


Predkladať väčší počet projektov v rámci jednotlivých operačných programov, a tým zabezpečiť zvýšené čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie.

Zabezpečiť zodpovedné a transparentné hospodárenie mesta s vytvorením stabilného rezervného fondu.

Znížiť výšku miestnej dane z nehnuteľností na predchádzajúcu úroveň a znížiť poplatky za cintorínske služby a za odvoz komunálneho odpadu pre domácnosti.

Kompletne sprístupniť všetky informácie o hospodárení mesta, vrátane obchodných, nájomných a kúpno-predajných zmlúv, vyplatených faktúr a pridelených dotácií.

V dôležitých (napríklad predaj verejného majetku) alebo v sporných prípadoch zaviesť inštitút mestského referenda.

Zmeniť rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva tak, aby umožňoval priame vystupovanie občanov

k prerokovávaným bodom programu ešte pred ich schválením.

Zaviesť deň otvorených dverí pre osobné konzultácie občanov s primátorom mesta.

Pravidelne organizovať v jednotlivých mestských častiach pracovné stretnutia poslancov a zástupcov mesta s občanmi.

Vytvoriť podmienky, programy, aktivity, agendu a stratégiu na získanie označenia Európske mesto športu.

Profesionalizovať úradníkov mestského úradu, obsadzovať voľné pracovné miesta formou výberových konaní a celkovo racionalizovať organizačnú štruktúru mestského úradu.

Vytvoriť útvar hlavného architekta mesta s poradným kolégiom odborníkov, garantujúceho zosúladenie ďalšieho rozvoja mesta so zachovaním jeho autenticity a podhorského charakteru.

Zlepšiť údržbu miestnych cintorínov, vybudovať osvetlenie a revitalizovať ich okolie. Vybudovať nové parkoviská pri kostoloch v Novom Smokovci.

Vyvolať diskusiu o založení jedného silného mestského športového klubu, združujúceho všetky športy

v rôznych vekových kategóriách športovcov, s cieľom zlepšiť ich podporu a propagáciu.

Garantovať výšku príjmu pre organizačnú zložku cestovného ruchu v pomere k príjmom z kúpeľného poplatku.

VYSOKÉ TATRY SENIOROM


Vybudovať moderné seniorské centrum s kvalitnou ponukou všetkých sociálnych, zdravotných

a stravovacích služieb.

Zlepšiť dostupnosť opatrovateľskej služby, zabezpečiť prepravnú službu pre seniorov a podporovať rodiny starajúce sa o zdravotne hendikepovaných spoluobčanov v domácom prostredí.

Zvýšiť finančný príspevok mesta na stravu pre seniorov.

Rozšíriť počet stravovacích zariadení poskytujúcich služby seniorom za zvýhodnené ceny.

Zvýšiť finančné prostriedky pravidelne prideľované jednotlivým denným centrám seniorov.

Sociálne služby poskytovať na najvyššej možnej úrovni.

Minimálne raz ročne organizovať pobytový zájazd pre seniorov v kúpeľných destináciách južného Slovenska.

VYSOKÉ TATRY DEŤOM A MLADÝM RODINÁM


Udržať a modernizovať všetky existujúce základné a materské školy, vrátane ich vybavenia

a školských jedální.

Zabezpečiť vyššiu kvalitu vzdelávania a kvalitné vybavenie špecializovaných tried.

Iniciovať a podporovať vznik športových tried rôzneho zamerania.

Vytvoriť koncepciu fungovania materských škôl v súlade s potrebami rodičov a občanov.

Financovať rozvoj mimoškolských aktivít pre deti a mládež, podporiť ZUŠ a združenia venujúce sa práci

s deťmi.

Motivovať podnikateľov k záujmu o zabezpečenie zvýhodnených služieb pre športové a kultúrne aktivity detí a mládeže.

Poskytovať jednorázový finančný príspevok rodičom pri narodení dieťaťa.

Realizovať výstavbu nájomných bytov s výškou nájomného prijateľnou pre mladé rodiny.

Vybudovať moderné, bezpečné a udržiavané detské ihriská v každej mestskej časti.

VYSOKÉ TATRY VŠETKÝM


Vrátiť dôstojnosť, prestíž a status kúpeľného mesta celým Vysokým Tatrám.

Vybudovať promenádny a cyklistický chodník vedúci z Tatranskej Lomnice cez Starý Smokovec

do Novej Polianky s perspektívou jeho pokračovania do všetkých mestských častí.

Zásadne zrekonštruovať amfiteáter s cieľom vytvoriť unikátny kultúrny aj prírodný priestor

s adekvátnou a kvalitnou programovou ponukou.

Zmodernizovať autobusovú stanicu v Starom Smokovci aj v Tatranskej Lomnici a zastávky autobusov

a TEŽ na území mesta. Iniciovať inštalovanie samoobslužných predajných automatov

na všetky zastávky TEŽ.

Zrealizovať dôkladnú rekonštrukciu ciest a chodníkov vo všetkých mestských častiach a zabezpečiť

ich kvalitnú údržbu a čistenie.

Upraviť zanedbané lokality, riešiť neestetické prvky v meste a v krajine, posilniť starostlivosť

o verejnú zeleň a vytvárať nové oddychové a vyhliadkové trasy a zóny.

Obnoviť organizovanie vianočných trhov a osláv vítania nového roku. Postupne inštalovať estetickú vianočnú výzdobu do všetkých mestských častí.

VYSOKÉ TATRY NÁVŠTEVNÍKOM


Vytvoriť efektívnu organizačnú platformu rozvoja, organizácie, koordinácie a propagácie tatranského cestovného ruchu.

Zviditeľniť historické pamiatky a aktívne ochraňovať architektonické a kultúrne dedičstvo Vysokých Tatier.

Vybudovať nové záchytné parkovisko pre osobnú a zájazdovú dopravu pod Starým Smokovcom

s následným zabezpečením kyvadlovej dopravy.

Vytvoriť ucelenú ponuku ľahších, kratších a kyslíkových trás pre rodiny s deťmi a pre seniorov s kvalitným značením, so zastrešenými odpočívadlami a s dostupnými stravovacími službami.

Vytvoriť tematické a interaktívne turistické okruhy približujúce tatranskú a ľudovú architektúru

a krajinné alebo prírodné zaujímavosti (napríklad putovanie históriou Tatranského národného parku, putovanie za tatranskou architektúrou, po stopách tatranských povestí a podobne).

Zahájiť rokovania s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o možnosti organizovania Zimnej olympiády detí a mládeže vo Vysokých Tatrách.

Modernizovať existujúci areál autokempingu a stanového kempingu.

Vytvoriť mobilnú aplikáciu inTatry, poskytujúcu všetky potrebné informácie o meste, doprave, kultúrnych a športových programoch, poveternostných podmienkach a parkovaní, s možnosťou jeho zaplatenia.

Na vytypovaných miestach v jednotlivých mestských častiach zriadiť stanovištia samoobslužných automatizovaných požičovní bicyklov.

Prehĺbiť spoluprácu s informačnými centrami blízkych miest a nadviazať kontakty so slovenskými zastupiteľstvami v zahraničí.

Zabezpečiť väčšie prepojenie kultúrnej ponuky mesta s cestovným ruchom. Podporiť mimosezónnu festivalovú turistiku organizovaním rôznych podujatí, ako napríklad festivalová a kultúrna, poznávacia, zdravotná, ochranárska, vzdelávacia alebo kongresová turistika.

Založiť tradíciu organizovania dvoch nadregionálnych a viacdňových kultúrnych festivalov

so zahraničnou účasťou, lákajúcich návštevníkov do Vysokých Tatier aj mimo hlavných sezón.

Pravidelne organizovať športové podujatia, ako napríklad cyklistické, bežecké alebo lyžiarske preteky v rôznych kategóriách, spájajúce sa s mestom Vysoké Tatry. Podporiť projekty zvyšujúce možnosti aktívnej a zážitkovej dovolenky.

Share