PÄŤ PRIORÍT PRE VYSOKÉ TATRY (2018)

Vážení Tatranci,

tento materiál síce súvisí s mojou kandidatúrou na post primátora mesta Vysoké Tatry, avšak skôr ako volebným programom, je reálne splniteľným projektom jasne definujúcim konkrétny pracovný plán činností, opatrení a zmien, ktoré naše mesto nutne potrebuje.

Je uskutočniteľným plánom zlepšenia všetkých oblastí mestskej správy a infraštruktúry, prinášajúcim prospech hlavne domácim obyvateľom.

Zároveň je koncepčnou víziou kam, ako a pre koho sa chce naše mesto v najbližších rokoch rozvíjať. Víziou založenou nielen na potrebách, ale aj na možnostiach mesta Vysoké Tatry.

Vzhľadom k tomu, že vo všetkých oblastiach samosprávy nášho mesta (doprava, zdravotníctvo, nadmerná výstavba. sociálne služby, …) je množstvo nahromadených problémov, predkladám Vám tento materiál nie ako súbor volebných hesiel, ale ako môj konkrétny pracovný plán dosiahnutia čo najrýchlejšieho zlepšenia súčasného nepriaznivého stavu.

Plán vznikal v spolupráci s odborníkmi a jeho financovanie je do veľkej miery možné s pomocou doteraz minimálne využívaných štátnych a európskych zdrojov.

Keďže sa nejedná o materiál lákavých sloganov, ale „len“ o reálne splniteľný program, ponechal som mu aj jeho pracovný názov 5 PRIORÍT PRE VYSOKÉ TATRY.

1. DOPRAVA A POHYB V MESTE

Dlhodobým zanedbávaním problémov dopravy v celom jej spektre (dopravná infraštruktúra, parkovanie, cyklistické a promenádne chodníky, dopravná obslužnosť) sa stalo, že kvalitu života vo Vysokých Tatrách vo veľkej miere určuje práve táto oblasť.

Mesto Vysoké Tatry je zahltené autami, nemá žiadnu dopravnú koncepciu, žiadne záchytné parkoviská so zabezpečenou kyvadlovou dopravou a za pätnásť rokov nedokázalo vybudovať ani meter cyklistického chodníka.

Naopak, v meste máme množstvo miest s kritickým stavom cestných aj peších komunikácií, veľa rizikových úsekov pre chodcov a nevyhovujúce dopravné prepojenie tatranských osád.

Akčný plán riešenia problémov dopravnej infraštruktúry

Vybudovanie záchytných parkovísk v Tatranskej Lomnici v lokalite pri Eurocampe a v Starom Smokovci v areáli VPS.

Zabezpečenie pravidelnej kyvadlovej dopravy formou minibusov a skybusov s ekologickým pohonom, spájajúcej nové záchytné parkoviská s maximom cieľových bodov na území celého mesta.

Vybudovanie autobusových staníc v Starom Smokovci a v Tatranskej Lomnici, so zastrešenými nástupišťami, účelnými čakárňami a s dostatočným množstvom nástupíšť.

Zásadná obnova väčšiny autobusových zastávok a zastávok TEŽ na území mesta, zabezpečenie možnosti kúpy cestovných lístkov v predajných automatoch.

Prepojenie všetkých tatranských osád moderným cyklochodníkom od Tatranskej Kotliny až po Štrbské Pleso. V rámci možností prepájanie mesta aj novými promenádnymi chodníkmi pre peších.

Rekonštrukcia mestských komunikácií (ciest aj chodníkov), postupne realizovaná od najkritickejších úsekov. Kvalitná príprava a koordinácia projektov, zabezpečujúca minimalizovanie času opráv chodníkov a cestných uzávierok.

Presadenie zákazu prejazdu tranzitnej nákladnej dopravy (mimo dopravnej obsluhy) od Tatranskej Lomnice až po Štrbské Pleso, s cieľom ochrany životného prostredia, zvýšenia bezpečnosti týchto úsekov a zníženia hluku, prašnosti a množstva výfukových plynov.

Rozsiahle obmedzenie parkovania v centrách Starého Smokovca a Tatranskej Lomnice, s následným vytváraním peších zón.

Vytvorenie rezidenčného parkovacieho systému, garantujúceho domácim obyvateľom dostupnosť parkovacieho miesta.

Časovo obmedzené parkovanie zdarma pre domácich obyvateľov na parkovacích plochách vo vlastníctve mesta, zabezpečené formou špeciálnych parkovacích hodín pre Tatrancov (parkovacieho kotúča).

Zlepšenie organizácie a bezpečnosti dopravy v meste zmenou maximálnej povolenej rýchlosti v niektorých mestských častiach, osadením spomaľovacích prahov a meračov rýchlosti a vybudovaním nových osvetlených a bezbariérových prechodov pre chodcov.

Vytvorenie podmienok pre vybudovanie čerpacej stanice pohonných hmôt v Tatranskej Lomnici.

V spolupráci s Železnicami SR dosiahnuť zlepšenie vzájomnej nadväznosti vlakových spojov a spojov TEŽ a sezónne zvýšenie frekvencie električkovej dopravy.

Vyvinutie maximálneho úsilia a tlaku na realizáciu cestného obchvatu odvádzajúceho dopravu z centra Starého Smokovca.

2. MESTO SO ZÁZEMÍM PRE VŠETKÝCH

V uskutočnenom prieskume spokojnosti obyvateľov Vysokých Tatier, bolo ako jediné pozitívum života v našom meste uvádzané prírodné prostredie, ktoré nás obklopuje.

Je smutné, že mesto nenapĺňa potreby a očakávania svojich obyvateľov, že naša tatranská komunita sa každoročne zmenšuje, že sociálne, vzdelávacie, kultúrne, voľnočasové a spoločenské projekty realizované radnicou, sú len zlomkom z toho, čo by mala poskytovať. Že jediné čo nás teší je krásna krajina, v ktorej máme to šťastie žiť.

V meste však naozaj nefungujú mnohé zdravotnícke a iné služby, kultúrna ponuka je na nízkej úrovni, nemáme kino, divadelnú ani koncertnú sálu, naše deti sa nemajú kde hrať, školy by potrebovali nové vybavenia a mládež nové športoviská.

Seniori sú namiesto trvalých, kvalitných a pestrých sociálnych služieb chlácholený predvolebnými výslužkami, za doktormi musíme cestovať do iných miest, mládež sa po štúdiách nevracia domov, mladé rodiny u nás nenachádzajú zázemie ani podporu.

Chcem, aby ľudia v Tatrách nie len bývali, ale aj viedli plnohodnotné a naplnené životy. Aby v centre pozornosti radnice bol hlavne človek, obyvateľ mesta a jeho spokojnosť.

Akčný plán obnovy základných funkcií mesta

Vybudovanie zdravotníckych zariadení s modernou lekárskou a diagnostickou technikou v Novom Smokovci a v Tatranskej Lomnici, zabezpečujúcich komplexnú a kvalitnú lekársku starostlivosť.

Prevádzkovanie Ambulantnej pohotovostnej služby (Lekárskej služby prvej pomoci), vrátane možnosti poskytovania návštevnej lekárskej služby v domácom prostredí,

Podstatné rozšírenie sociálnych služieb pre všetkých seniorov, zabezpečenie donášky stravy, sociálneho taxíka (prepravnej služby) na odvoz k lekárom či k administratívnym úkonom, práčovne, rozšírenie opatrovateľských služieb a vyššia finančná podpora aktivít denných centier pre seniorov.

Vybudovanie moderného pobytového zariadenia pre seniorov, podporovanie aktívneho využívania voľného času seniorov a zriadenie vonkajšieho seniorského relaxačného parku.

Garantovanie dostatočného počtu miest v materských a základných školách pre domácich obyvateľov.

Zabezpečenie kvalitného vybavenia našich základných aj materských škôl a podpora modernej výuky cudzích jazykov.

Zakúpenie a prevádzkovanie školského autobusu bezplatne prepravujúceho tatranské deti do škôl a späť.

Priama finančná podpora voľnočasových aktivít a záujmových činností detí a mládeže, školských podujatí, prímestských táborov v obdobiach prázdnin a zatvorených materských škôl.

Vybudovanie moderných detských ihrísk, viacúčelových športových ihrísk pre kolektívne hry a fitness alebo workout parkov vo vytipovaných lokalitách s väčšou koncentráciou detí a mládeže.

Budovanie oddychových stíšených zón a revitalizácia verejných priestorov na pokojné miesta určené k relaxu, vybavené účelným mobiliárom, ako lavičky, lehátka, trvalé šachové stoly, prístrešky, odpadkové koše, koše pre psíčkarov a bicyklové stojany.

Vybudovanie malého viacúčelového amfiteátra a letného kina na území bývalého amfiteátra v Starom Smokovci s približnou kapacitou 500 miest na sedenie.

Kompletná obnova kina Tatry v Tatranskej Lomnici, zahŕňajúca digitalizáciu premietacej techniky, nové stupňovanie hľadiska, výmenu sedadiel, inštaláciu malej divadelnej techniky pre možnosť využívania sály aj na iné kultúrne podujatia a celkovú rekonštrukciu objektu.

Budovanie vlastnej kultúrnej značky mesta Vysoké Tatry, ako nielen športového a relaxačného, ale aj kultúrneho a spoločenského centra. Realizácia kultúrnych a spoločenských projektov s medzinárodným presahom (kultúrne festivaly, sympóziá, hosťovanie prestížnych projektov) časovo orientovaných aj do období mimo hlavných sezón.

Priama finančná podpora malých neinvestičných lokálnych aktivít v oblastiach živej kultúry, práce s deťmi, ochotníckych súborov, dobrovoľníckych spolkov a podpory komunitného života.

Vytváranie podmienok pre vznik chýbajúcich služieb na území mesta.

3. PROFESIONÁLNA SPRÁVA A ÚDRŽBA MESTA

Aj keď dôvodov stagnácie nášho mesta môže byť viac, tým hlavným je nefunkčná radnica, absencia vízie a strata zodpovednosti kompetentných za svoju prácu.

Z tatranského mestského úradu sa vytratil étos, súbor etických princípov a zodpovedných rozhodnutí posúvajúcich Vysoké Tatry medzi mestá, ktoré ich správcovia odovzdávajú svojim nasledovníkom lepšie, vybavenejšie a krajšie.

Nech už to bude ktokoľvek, zdedí zanedbané mesto strácajúce svoju autenticitu, svojich obyvateľov, svoje územia, svoje prírodné krásy aj niekdajšiu prestíž a hrdosť.

Dnešná radnica viac ako domácim vychádza v ústrety developerom či veľkým spoločnostiam, jej služby sú neefektívne a často neprofesionálne, preťažená mestská infraštruktúra starne a verejné priestory sú často zanedbané. Využívanie možností získavania rôznych finančných grantov a príspevkov je minimálne, informovanosť občanov a transparentnosť úradu sú nedostatočné a participácia Tatrancov na riadení mesta je minimálna.

Práca radnice a jej rozhodnutia musia byť v prospech ľudí, ktorí v Tatrách žijú, pracujú, vychovávajú svoje deti a starnú.

Aj keď sme zaostali, našu budúcnosť máme stále v rukách a nové rozumné, profesionálne a spoločné vedenie mesta založené na pevných pravidlách pre každého, môže pomerne rýchlo naštartovať pozitívne zmeny.

Akčný plán funkčnej správy a údržby mesta

Vytvorenie nového spôsobu komunikácie s občanmi, minimalizovanie čakacích dôb pri administratívnych úkonoch a zverejnenie registra všetkých žiadostí zaručujúceho ich spravodlivé vybavovanie.

Vytvorenie prehľadného a jasného spôsobu prideľovania nájomných bytov, zrušenie doterajšej praxe primátora rozhodovať o uvoľnených bytoch podľa svojej vôle.

Zavedenie nových spôsobov a metód riadenia mesta, okrem iného garantujúcich efektívnu ekonomickú prevádzku a účelný rozvoj mestskej infraštruktúry a súvisiacich služieb.

Zefektívnenie a sprehľadnenie správy a využitia verejných financií.

Využívanie všetkých možností získania finančných dotácií a grantov zo štrukturálnych fondov EU, prípravou kvalitných a úspešných projektov.

Profesionalizácia zamestnancov mestského úradu s cieľom zefektívnenia práce, skvalitnenia poskytovaných služieb a garantovania ústretového prístupu ku klientom.

Zriadenie mestskej rady, zloženej z poslancov mestského zastupiteľstva, ako výkonného, kontrolného a poradného orgánu primátora mesta.

Kvalitná údržba, obnova a prevádzka verejnej infraštruktúry a majetku mesta, ako kanalizácií, zimnej údržby ciest a chodníkov, mestskej zelene a verejného osvetlenia.

Zriadenie fondu obnovy majetku mesta.

Vyvinutie maximálneho tlaku a úsilia na predstaviteľov vlády SR, k prijatiu kvalitnej zonácie Tatranského národného parku.

Zavedenie rýchleho internetu do každej tatranskej osady, vytvorenie verejných hot spotov poskytujúcich prístup na internetovú sieť.

Odborné a aktívne zastupovanie mesta v súdnych sporoch.

Stanovenie jasných podmienok pri jednaniach s veľkými investormi, zabezpečenie ich participácie na verejných projektoch a službách.

Garancia nulových možností pre korupciu, lobizmus a porušovanie platných zákonov, maximálne transparentnou správou a gendou mesta.

Pri prijímaní pre mesto dôležitých či sporných rozhodnutí, zasahujúcich zásadným spôsobom do života obyvateľov či charakteru mesta a okolitej krajiny, zavedenie inštitútu mestského referenda.

Profesionálne riešenie problému vstupu medveďov do obytných zón mesta.

Rozšírenie možností triedenia komunálneho odpadu na území mesta a riešenie problematiky odvozu komunálneho odpadu tvoreného návštevníkmi apartmánových víkendových bytov.

Upravenie takzvaných staničiek na funkčné, estetické a nehlučné prístrešky sústreďovania komunálneho odpadu.

Garancia ochrany životného prostredia na území mesta, od udržiavania čistoty, cez monitoring čiernych skládok až po kontrolu nakladania s odpadmi.

Zníženie poplatku za odvoz komunálneho odpadu pre deti do 15 rokov a seniorov. Zásadné zlepšenie výberu poplatku od majiteľov a návštevníkov apartmánových a víkendových bytov.

4. RAST MESTA A JEHO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Mesto Vysoké Tatry má kvôli neregulovanej živelnosti rozvoja siahajúcej až do minulého storočia chaotickú štruktúru stavieb a architektonického vzhľadu, čo však neznamená, že sa dôsledky tejto urbanistickej a rozvojovej nekoncepčnosti nedajú zmierniť, respektíve, že sa v nich má pokračovať.

Vysoké Tatry s kvôli tejto živelnosti, veľkej benevolencii mesta pri zmenách v územnom pláne a aj vplyvom developerských a iných spoločností, stávajú monofunkčným mestom, bez akéhokoľvek rozvojového plánu a vízie, ako by malo vyzerať.

Iste, naša lokácia v tatranskej prírode a na úpätí hôr nás predurčuje byť turistickým strediskom. Napriek tomu musia byť stanovené jasné limity ďalšej výstavby, napríklad apartmánových domov, únosné hranice sezónnej návštevnosti a hlavne princípy zachovávajúce všetky funkcie pre kvalitný život domácich obyvateľov.

Je nutné kompletne zmeniť myslenie o rozrastaní sa mesta (úmyselne nepíšem o vývoji) a ďalší prístup k vlastným objektom. Za jedno z nezmyselných rozhodnutí mesta stále považujem aj zbavenie sa bývalého Domu služieb, ktorý sme z vlastných zdrojov mohli pretvoriť do ľubovoľnej podoby slúžiacej potrebám mesta a jeho obyvateľov.

Akčný plán rozvoja a smerovania mesta

Prijatie uzávery novej výstavby apartmánových bytov.

Garantovanie striktného dodržiavania platného územného plánu mesta s obmedzením možností predkladania a posudzovania jeho zmien na obdobie raz za štyri roky.

Zavadenie povinnej verejnej prezentácie veľkých projektov, ich situačných analýz a dopadových štúdií, všetkým dotknutým stranám, magistrátu mesta a jeho obyvateľom s právom pripomienkovania, minimálne počas šiestich mesiacov pred ich schvaľovaním.

Vytvorenie útvaru hlavného architekta mesta s poradným kolégiom odborníkov, garantujúceho zosúladenie ďalšieho rozvoja mesta so zachovaním jeho autenticity a podhorského charakteru.

Výstavba nových nájomných bytov vo Vyšných Hágoch, Tatranskej Lomnici a v Dolnom Smokovci.

V kontexte výstavby nových nájomných bytov, zabezpečenie súvisiacej doplnkovej infraštruktúry ako parkovanie, služby, detské ihriská a podobne.

Revitalizácia mestských verejných priestorov, opustených a neudržiavaných miest a objektov vo vlastníctve mesta.

Vyvinutie tlaku na vlastníkov chátrajúcich objektov na území mesta (napríklad OD Javor, Hotel MS alebo budova bývalého Červeného kríža) k urýchleniu začiatku ich rekonštrukcií a uvedenia do prevádzky.

Realizovanie urbanistických a architektonických súťaží na stavby a rekonštrukcie mestských objektov a verejných priestranstiev.

Preferovanie stavieb s verejným účelom, ako verejné športoviská, objekty na aktívne trávenie voľného času, objekty poskytujúce chýbajúce služby v mesta či kultúrne strediská.

Rekonštrukcia a modernizácia domov smútku spojená s revitalizáciou okolia pietnych aktov.

Vybudovanie verejných toaliet v Tatranskej Lomnici.

Zabránenie zaplaveniu mesta vizuálnym smogom a neprimeranou reklamou, ako reklamné pútače, billboardy, neestetické nafukovacie atrakcie a podobne.

Odstránenie všetkých neestetických a nefunkčných prvkov z verejného priestoru mesta.

Podmienenie ďalšieho rastu mesta rešpektovaním prírodných daností tatranskej krajiny a našej histórie.

5. TVÁR MESTA A CESTOVNÝ RUCH

Najvyššie slovenské pohorie Vysoké Tatry je skvostom v európskom merítku a mesto Vysoké Tatry je jeho neoddeliteľnou súčasťou, ktorého podoba a fungovanie spoluvytvára celkový obraz a charakter tatranskej krajiny.

Turistický a cestovný ruch je z týchto dôvodov súčasťou života nášho mesta, z ktorého do veľkej miery ekonomicky profituje, ale zároveň sa potýka s množstvom špecifických problémov, z ktorých mnohé už dosahujú hraničné miery únosnosti.

To napríklad znamená, že sa mení prirodzený charakter nášho sídla zloženého z tatranských osád, do vyložene komerčnej podoby a Vysoké Tatry sa menia z horského mestečka na veľký turistický rezort. Citeľná strata genia loci tak postupne ochudobňuje atraktivitu aj atmosféru nášho mesta.

Neregulovaná výstavba apartmánov má taktiež za následok nekoordinovaný nárast ubytovacích kapacít, využívaných však s veľkými sezónnymi výkyvmi, čo v hlavných turistických sezónach spôsobuje extrémnu preľudnenosť a nárazové extrémne zaťaženie mestskej infraštruktúry. To sa prejavuje napríklad v doprave, v parkovaní, v preťaženosti verejných služieb a technickej obslužnosti mesta, v zrýchlenom opotrebovaní mestskej infraštruktúry a v následnej náročnosti jej údržby.

Za veľký problém považujem, že mesto prestáva patriť samo sebe, že napríklad rozhodovanie o infraštruktúre turistického ruchu sa pomaly premiestnilo do podnikateľských rúk, na ktoré mesto vlastnou vinou prestáva mať dosah.

Rozhodne nie som proti zmyslupnému rozvoju a skvalitňovaniu ponuky cestovného ruchu, avšak kvôli už dnes sa prejavujúcim dôsledkom, ako dlhodobo neúnosná sezónna preľudnenosť, preťaženie inžinierských sietí, úbytok občianskej vybavenosti a základných služieb pre trvalých obyvateľov či trvalé zvyšovanie vyťaženosti tatranskej prírody, budeme musieť onedlho stanoviť stropy našej návštevnosti a ešte únosnú kapacitu ubytovacích zariadení či turistických atrakcií.

Jedná sa o mimoriadne citlivú oblasť, ktorá rozhodne nie je populistickou a môže priniesť aj vlnu odporu a kritiky, avšak pokiaľ chceme udržať prírodnú atmosféru nášho mesta a zachovať krásy TANAPu aj pre ďalšie generácie, musím v prípade získania Vašej dôvery otvoriť aj túto odsúvanú tému.

Napriek možným problémom, som odhodlaný viesť naše mesto so zodpovednosťou znásobenou počtom jeho obyvateľov a s dôrazom na ochranu prírodných krás, ktorých osud je odkázaný hlavne na nás, Tatrancov.

Akčný plán udržateľnosti našich hodnôt

Vyhodnotenie súčasných dopadov doterajšieho rozvoja turistického ruchu a spolu s odborníkmi z rôznych oblastí vytvorenie záväznej a udržateľnej stratégie rozvoja turistického ruchu na nasledujúce roky a desaťročia.

V prípade prekročenia, hlavne sezónnych, kapacít únosnosti (ekologickej, infraštruktúrnej, sociálnej, obslužnej) prijatie konsenzuálnych opatrení na riešenia tejto problematiky.

Zastavenie doteraz absolútne nekontrolovaného nárastu počtu apartmánových bytov.

Posilnenie aktívnej spolupráce medzi mestom a Združením cestovného ruchu, posilnenie jeho značky a zavedenie poistenia do hôr ako súčasti kúpeľného poplatku.

Zlepšenie výberu kúpeľného poplatku a všeobecne mestských príjmov z cestovného ruchu.

Pri ďalšom rozvoji turistického ruchu zohľadnenie aj predstáv a očakávaní miestnych obyvateľov, nie len investičných a podnikateľských skupín.

Úprava zanedbaných verejných plôch a určenie ich nového využitia, vyvíjanie tlaku na majiteľov pozemkov, objektov a prevádzok v centrálnych či turisticky frekventovaných zónach mesta na ich údržbu, dodržiavanie verejného poriadku a čistoty.

Celoplošná odborná revitalizácia mestskej zelene a mestských parkov.

Kultivovanie návštevníkov mesta a TANAPu čistým prostredím, ale aj sieťou informačných tabúľ o správaní sa na území národného parku, o dĺžke rozkladania zanechaného odpadu a podobne.

Priama podpora mimosezónnej turistiky, zameraná napríklad na organizovanie kultúrnych a umeleckých festivalov s medzinárodným presahom, rôznych prehliadok a záujmových stretnutí, gastronomických trhov alebo veľkých športových podujatí.

Share