Komunitný plán sociálnych služieb, ešte horší, ako sme dúfali.

V predchádzajúcich Poslaneckých listoch som sa zaoberal problematikou dotazníka, ktorým vedenie mesta chcelo získať informácie potrebné k tvorbe plánu poskytovania sociálnych služieb v najbližších rokoch.
V príspevku som sa venoval mnohým jeho nedostatkom, ktoré z môjho pohľadu výsledok tohto prieskumu robili neistým. Zároveň som sľúbil, že sa téme budem aj naďalej venovať a o výsledkoch dotazníka a jeho využití pre tvorbu komunitného plánu sociálnych služieb Vás budem informovať.

Komunitný plán predložilo vedenie mesta poslancom na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva a žiaľ musím opäť konštatovať, že svojim obsahom aj formou mesto premárnilo šancu vytvoriť na najbližšie obdobie v meste Vysoké Tatry reálny a zmysluplný koncept sociálnych služieb.

Predložený komunitný plán obsahuje množstvo chýb a znakov neprofesionality, ktoré svojim množstvom robia z neho v podstate nepoužiteľný materiál vyžadujúci okamžitú aktualizáciu.

Aj keď nedostatkov je naozaj veľa, uvediem len tie najpodstatnejšie.
Poverená spoločnosť okrem nezvládnutia kvalitného formulovania otázok v dotazníku, z ktorých mnohé chýbali a pri niektorých nebolo možné uviesť viac odpovedí, zlyhala aj pri jeho distribúcii a následnom zbere.

Z údajne 1000 rozdaných dotazníkov sa ich k vyhodnoteniu vrátilo len 118, čo je naozaj veľmi málo. Pritom iba denné centrá navštevuje 354 seniorov, čo znamená, že sa v nich s dotazníkmi vôbec aktívne nepracovalo a taktiež neboli využité žiadne ďalšie formy, bežne používané pri zbere podobných dotazníkov (schránky na vybraných miestach, osobný zber, internetová forma a podobne).

Obsah predloženého plánu tak nutne vychádzal len z veľmi malého spektra získaných informácií a viac z predstáv jeho zostavovateľov, ako z reálnych potrieb obyvateľov mesta.

To potvrdzuje niekoľko faktov. Materiál napríklad neobsahuje žiadnu analýzu súčasného stavu poskytovania sociálnych služieb na území mesta a nie je v ňom uvedený ani spôsob jeho dopĺňania či úprav. V pasáži o vekovom zložení obyvateľstva si dokonca úplne vymýšľa, keď Vysoké Tatry podľa demografických údajov radí medzi progresívne mestá, hoc index starnutia obyvateľstva nášho mesta vysoko prevyšuje slovenský priemer.

V projekte taktiež absentuje množstvo sociálnych služieb, ktoré by naši obyvatelia určite ocenili. Kým zákon ich uvádza desiatky, v našom pláne ich nie je ani desať a niektoré z nich sú v meste už aj poskytované.

V pláne úplne chýbajú aj služby pre deti a rodinu, odľahčovacia služba, pomoc pri starostlivosti o dieťa, požičiavanie zdravotných pomôcok, osobná asistencia, práčovňa a mnohé ďalšie služby pre seniorov aj iné skupiny obyvateľstva.

Na druhej strane sú v pláne zahrnuté služby, ako služba včasnej intervencie, či Zariadenie podporovaného bývania, ktorých potreba v pláne nebola vôbec zdôvodnená.

Najväčším nedostatkom predloženého komunitného plánu sociálnych služieb je však skutočnosť, že vychádza z už starých a neplatných národných priorít sociálnych služieb.

Kým napríklad pre ministerstvo a každé iné mesto je jednou z priorít zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, tak v našom projekte to je vzdelávanie zamestnancov v sociálnych službách, alebo kým náš plán má za prioritu rozvoj ambulantných a pobytových služieb, tak tou národnou a platnou je skoro opak, prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú!

Celý plán sociálnych služieb Vysokých Tatier, ktorý na základe nedostatočne pripraveného dotazníka a starých národných priorít pripravila pre mesto externá firma, tak bude nutné nanovo prepracovať, čím sa prakticky oddiali aj jeho napĺňanie.

Osobne mi je to veľmi ľúto, keďže som na túto problematiku upozorňoval už začiatkom roku, za čo som si však vyslúžil len obviňovania z neodbornosti a z údajného klamstva.

Vývoj však potvrdil moje slová a žiaľ, tak ako aj v iných oblastiach správy nášho mesta, situácia ohľadom poskytovania sociálnych služieb na území nášho mesta si na svoje zlepšenie zasa bude musieť počkať.

Alexander Gálfy
poslanec MsZ Vysoké Tatry

Share