Silné slová, slabé argumenty

Hneď štyrmi mimoriadne silnými pojmami: šok, údiv, zdesenie a smútok, začal pán poslanec Hanč svoj príspevok na tému hlasovania o možnosti ďalšieho prenájmu pozemkov za účelom vybudovania tenisového areálu v blízkosti jazierka v Tatranskej Lomnici, v ostatnom čísle Tatranského dvojtýždenníka.

Vzhľadom na to, že som bol jedným z poslancov, ktorým sa myšlienka vybudovania tenisového areálu vo vhodnej lokalite Vysokých Tatier zdala logická a náležite dopĺňajúca ponuku voľnočasových aktivít domácich obyvateľov aj návštevníkov, dovolím si na článok pána kolegu poslanca reagovať. Vyhnem sa silným emotívnym slovám, subjektívnemu posudzovaniu situácie aj opisu vlastných pocitov, a budem sa venovať hlavne skutočným a relevantným faktom.

Ako najdôležitejšie chcem zdôrazniť, že lokalita, o ktorej sa už dlhšiu dobu verejne diskutovalo, ako o vhodnom mieste na umiestnenie tenisového areálu, sa síce nachádza v blízkosti obľúbeného jazierka, avšak v dostatočnej vzdialenosti na to, aby jeho atmosféru prípadnou realizáciou areálu žiadnym spôsobom nenarušovala.

Vytypovaný pozemok sa nachádza medzi troma parkoviskami, nikdy nebol využívaný na aktivity spájané s jazierkom a na jeho zmysluplné využitie zatiaľ nebol predložený žiaden iný návrh a to ani zo strany doterajšieho nájomcu.

O zámere vybudovania tenisového areálu vo Vysokých Tatrách sa oficiálne jedná už od roku 2015. Okrem doplnenia dôležitého prvku športovej a rekreačnej infraštruktúry v našom meste, spoločnosť TeniSta s.r.o., ktorá za týmto zámerom stojí, ponúka ako pridanú hodnotu aj organizovanie už zavedeného medzinárodného tenisového turnaja ATP s dlhoročnou tradíciou a s prestížnym obsadením vynikajúcimi hráčmi.

Pre domácich obyvateľov spoločnosť ponúka využitie časti tenisových kurtov zadarmo, možnosť organizovania tenisových kurzov, v zimných mesiacoch zriadenie ľadovej plochy s technickým zariadením na výrobu ľadu a s možnosťou jej využívania miestnymi materskými a základnými školami zdarma.

To sú najhlavnejšie dôvody, prečo myšlienku vybudovania tenisového areálu v našom meste vnímam ako dobrú a naopak, prečo vytváranie zbytočnej hystérie okolo tejto otázky ako prehnané a neopodstatnené.

Hlasovaním o návrhu prenájmu pozemkov sa neobišli žiadne zákony a zo strany pána poslanca Jamnického nedošlo k žiadnemu excesu, ani neboli prekročené všetky možné medze, o ktorých píše pán poslanec Hanč.

Návrhu síce nepredchádzala priama diskusia v zastupiteľstve, avšak o zámere vybudovania tenisových kurtov sa rozprávalo už dávno pred zasadnutím a predložený návrh v istom zmysle túto diskusiu otváral a otvoril. Samotná voľba nenahrádzala rozhodnutia a povolenia stavebného či pamiatkového úradu, len mala vytvoriť možnosť nevyužívaný mestský pozemok v správe jedného nájomcu prenajať ďalšiemu nájomníkovi, s cieľom realizovania tenisového areálu.

Pán poslanec, možno len z neznalosti vyhodnocovania hlasovania, zavádza čitateľov aj tvrdením, že návrh pána poslanca Jamnického prešiel voľbou v pomere piatich hlasov ku štyrom. Skutočnosť je tá, že z počtu hlasujúcich prítomných návrh podporilo päť poslancov a proti návrhu bol len jeden. Dovolím si zároveň pripomenúť, že za návrh hlasovali aj dvaja poslanci za Tatranskú Lomnicu, čo relativizuje aj prezentované tvrdenie, že Lomničania sú apriórne proti tomuto projektu.

Samozrejme, v žiadnom prípade nespochybňujem ani jeden hlas ktoréhokoľvek obyvateľa Vysokých Tatier, ktorý sa konštruktívne a bez akejkoľvek zaujatosti či predpojatosti snaží reflektovať dianie v meste. Nemôžem však ponechať bez reakcie manipulovanie s faktami, podsúvanie úvah o neférovosti a skrytých záujmoch, či prehnané dramatizovanie priebehu jedného hlasovania.

V tomto kontexte, obzvlášť, keď zverejnený článok s nadpisom Šok, údiv, zdesenie a smútok, obsahuje aj celkom obsiahlu sebahodnotiacu pasáž o morálnych kvalitách jeho autora, je zaujímavé, že mnoho z uvedeného je reálne spochybniteľné.

A nejedná sa len o zaobchádzanie s faktami ohľadom tenisového areálu.

Uvedené sebaprezentovanie sa, by asi neustálo konfrontáciu s inými jeho hlasovaniami a činnosťami. Napríklad s hlasovaním za zvýšenie poplatku za smeti pre obyvateľov mesta a zároveň za 80% zníženie toho istého poplatku vlastníkom apartmánových bytov. V tomto prípade mu na záujme a na peňaženkách nielen Lomničanov, ale všetkých obyvateľov mesta Vysoké Tatry pravdepodobne nezáležalo. Na názor sa ich nepýtal, ani keď predložil poslancom MZ zmluvu na prenájom parkoviska pre hotel Lomnica o rozlohe 5000 metrov štvorcových na 40 rokov, za 12 eur ročne s predkupným právom, alebo keď si pre svoje OZ Tatranský parlament požiadal od mesta tisíceurový príspevok.

Nie, mojou snahou nie je v žiadnom prípade dehonestovať prácu pána poslanca Hanča, len poukázať na to, že medzi konštruktívnou kritikou a propagandou, je zásadný rozdiel, že mravnosť potvrdzujú viac činy, ako slová.

Som presvedčený, že hlasovanie o súhlase s prenájmom pozemkov za účelom vybudovania tenisového areálu bolo vedené len so zámerom rozvoja cestovného ruchu, skvalitnenia života, infraštruktúry a ponuky vo Vysokých Tatrách. Priľahlé parkoviská by poskytovali areálu potrebné zázemie a prírodné prostredie neopakovateľnú a jedinečnú atmosféru. Neďaleké jazierko a jeho areál sa mohli stať nezávislou priľahlou súčasťou nového širšieho komplexu voľnočasových aktivít, určených pre všetky skupiny obyvateľov aj návštevníkov Vysokých Tatier a v žiadnom prípade by táto lokalita nestratila svoju historickú funkciu.

Pán primátor Mokoš sa prijaté uznesenie, predpokladám, že aj pod tlakom médií a sociálnych sietí, rozhodol nepodpísať. Niekoho to možno prekvapí, ale jeho krok som v istom zmysle uvítal. Nafúknutá kauza ma totižto namiesto šokov, údivu, zdesenia a smútku, doviedla k skúmaniu danej problematiky aj z inej strany a zistené nezrovnalosti vo mne vyvolali pochybnosti, či už prvotná forma Zmluvy o prenájme lokality jazierka s jej terajším nájomcom má takú právnu legitimitu, aby na ňu mohli nadväzovať akékoľvek ďalšie rozhodnutia a zmluvy.

Preto som interpeláciou požiadal primátora mesta o preskúmanie zákonnosti postupu pri uzatváraní tejto zmluvy, vrátane dodatku, o preskúmanie či bol zvolený postup v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, či nebola porušená transparentnosť celého procesu a o niekoľko ďalších odpovedí na otázky, ktoré sú rovnako dôležité, ako tie ohľadom lokality a umiestnenia tenisového areálu.

Dovtedy by som namiesto rozdúchavania emócií na sociálnych sieťach, či vyvolávania psychózy, uvítal radšej spoločnú konštruktívnu debatu, nielen o jazierku či Tatranskej Lomnici, ale o celom našom meste komplexne, rozvážne a bez zbytočných silných slov.

Alexander Gálfy
poslanec MsZ Vysoké Tatry

Share