Solidarita za poplatky

V roku 2012 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelizáciu dvoch zákonov, ktorých negatívny efekt sa prejavil aj v zvyšovaní poplatkov za poskytovanie opatrovateľskej služby. Napriek tomu, že mnoho miest tieto antisociálne novely odmietlo premietnuť do zvyšovania poplatkov (napríklad Poprad), alebo ich po prijatej zmene umožňujúcej samosprávam upravovať výšku poplatkov podľa vlastného uváženia opätovne znížilo (napríklad Považská Bystrica alebo Rimavská Sobota), mesto Vysoké Tatry poplatky za opatrovateľskú službu zvýšilo a o ich znižovaní neuvažuje.

Občanovi, ktorý sa pre svoj vysoký vek (alebo aj pre ťažké zdravotné postihnutie či nepriaznivý zdravotný stav) ocitne v sociálnej núdzi a pri zvládnutí ťažkej životnej situácie nemá z akýchkoľvek dôvodov rodinnú podporu, má právnu, ale aj morálnu povinnosť pomôcť miestna samospráva. Práve miera starostlivosti o seniorov či hendikepovaných občanov, je jedným z ukazovateľov kvality života a sociálnej vyspelosti každého štátneho zriadenia. V prenesenom význame vytvára aj obraz o miestnych samosprávach, o ich miere solidárnosti a zodpovednosti za svojich obyvateľov.

Z tohto pohľadu sa mesto Vysoké Tatry, ktorého doplatky za opatrovateľskú službu patria medzi porovnateľnými mestami medzi tie najvyššie, správa k svojim seniorom macošsky a o ich skutočné potreby a starosti prejavuje len minimálny záujem. To potvrdzuje aj skutočnosť, že zvyšovanie poplatkov so seniormi nikto z mestského úradu nekonzultoval, nikto ich na zvyšovanie neupozornil, ani sa nehľadali možné kompromisné riešenia (napríklad postupné zvyšovanie týchto poplatkov, alebo ich odstupňovanie podľa výšky dôchodku).

Pre mnohých tatranských seniorov, poberajúcich priemerný starobný dôchodok okolo 376 EUR, prinieslo zvýšenie hodinového poplatku za opatrovateľskú službu na 1,61 EUR zhoršenie ich životnej situácie a v budúcnosti môže byť dôvodom, že niektorí dôchodcovia a odkázané osoby si túto základnú službu nebudú môcť dovoliť.

Z týchto dôvodov, ako Tatranec a človek každodenne stretávajúci svojich starších spoluobčanov, cítim povinnosť vyzvať primátora mesta Vysoké Tatry, ako aj mestských poslancov, k prehodnoteniu nariadenia mesta o opatrovateľskej službe a k zníženiu poplatkov za jej poskytovanie. Som presvedčený, že mesto Vysoké Tatry dosahujúce nemalé príjmy z cestovného ruchu, sponzorujúce rôzne podujatia a napríklad aj veľkou sumou (350 000 EUR) prispievajúce do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Vysoké Tatry, má dvojnásobnú povinnosť zabezpečovať čo najlepšiu a finančne najdostupnejšiu starostlivosť pre svojich obyvateľov. Suma niekoľkých desiatok centov doplatku za opatrovateľskú starostlivosť (aj pri vyčíslení jej celkovej výšky), nemôže pre mesto akým sú Vysoké Tatry (aj vzhľadom na neveľký počet ľudí odkázaných na opatrovateľskú službu) predstavovať väčší rozpočtový problém. Na druhej strane, pre mnoho seniorov každé euro zvýšených nákladov môže znamenať existenčné starosti.

Tieto skutočnosti sú najdôležitejšími argumentmi pre zníženie finančného podielu seniorov a ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii na opatrovateľských službách. Mesto Vysoké Tatry si to naozaj môže dovoliť.

Alexander Gálfy

Share