Nekonečný príbeh Domu služieb nie je rozprávkou

Kde bolo tam bolo, nad všetkými riekami a pod vysokými horami stál Dom služieb, ktorý roky slúžil všetkým obyvateľom aj návštevníkom, nielen Starého Smokovca, ale celého kráľovstva Vysokých Tatier.

Niekedy na prelome rokov 2007/2008 chceli jeho nájomníci zlepšiť svoje služby a tak všetci svorne podali žiadosť o odkúpenie prenajatých priestorov. Tým sa rozprávka končí!

Mesto Vysoké Tatry na žiadosti nájomníkov reagovalo postupným vypovedaním ich zmlúv a Domu služieb naordinovalo dodnes neukončenú rekonštrukciu, respektíve jeho premenu na multifunkčný objekt. Po zbavení sa posledného nájomníka mesto dalo vypracovať urbanisticko-architektonickú štúdiu za vyše 13 tisíc Eur (pôvodne bolo deklarované, že táto štúdia bude vyhotovená zadarmo) a následne zhotoviť predraženú projektovú dokumentáciu za 192 tisíc Eur. Tieto práce boli zadané bez hlbšej rozpravy o budúcej podobe Domu služieb a o jeho využití, bez oslovenia viacerých architektov a teda aj bez možnosti porovnania s inými konkurenčnými ponukami, ktoré mohli kvalitu a výslednú podobu Domu služieb zásadne ovplyvniť. Výber zhotoviteľa bol aj v rozpore s vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá ustanovuje presné postupy v takýchto architektonických súťažiach.

Keďže architektonickú štúdiu dokonca spracovala osoba, ktorá v tom čase ani nemala oprávnenie na vykonávanie projektových prác a obstaranie projektovej dokumentácie sa uskutočnilo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, celý tento postup po kontrole vykonanej v roku 2012 skritizoval aj Najvyšší kontrolný úrad SR. Ten okrem uvedených nedostatkov skonštatoval aj účtovné pochybenia, nedodržanie zmluvných podmienok či skutočnosť, že mesto nemalo v čase kontroly vybavené všetky stavebné povolenia. Odporúčané riešenia zistených nedostatkov však, samozrejme, odvial čas!

V roku 2014, teda až šesť rokov po uzavretí Domu služieb, vypisuje mesto verejnú obchodnú súťaž na jeho rekonštrukciu. Súťaž však okrem iných problematických častí neobsahovala záväzok preplatiť mestu investície do projektovej dokumentácie, hoci primátor mesta Ing. Mokoš niekoľkokrát ostentatívne vyhlásil, že náklady na túto dokumentáciu (na ktorú si mesto muselo vziať úver) preplatí budúci investor.

Do minimálne propagovanej súťaže sa prihlásila len jedna firma IL MELONE s.r.o. Bratislava, ktorá zároveň predložila aj svoj vlastný návrh zmluvy. Na jej nevýhodnosť som upozornil aj v otvorenom liste uverejnenom v Tatranskom dvojtýždenníku 27. júla 2014. Zmluva bola poslancami predchádzajúceho mestského zastupiteľstva schválená a prvé stavebné práce na rekonštrukcii sa konečne začali minulého roku.

Za možnosť do rekonštrukcie zahrnúť aj výstavbu 33 nových bytov a 24 apartmánov v podkrovnej časti budovy, sa investor zmluvne zaviazal mestu zrekonštruovať na svoje náklady dve poschodia, ktoré mali zahŕňať 14 obchodných prevádzok a 3 byty. K týmto priestorom by mesto malo nadobudnúť vlastnícke právo, spolu so spoluvlastníctvom podielov na časti spoločných priestorov a zariadení.

Pravdepodobne práve zmena premeny podkrovných priestorov na 4. nadzemné podlažie, ktorá je investorom realizovaná v rozpore so schváleným územným plánom, spôsobila, že celá stavba si vyžiadala aj dodatočné statické úpravy.

Napriek tomu, že táto zmena projektu bola uskutočnená v podstate nelegálne a proti obsahu zmluvy s investorom, ktorá obsahuje bod o neuplatňovaní žiadnych regresívnych nárokov zo strany stavebníka, bola poslancom mestského zastupiteľstva dňa 22. júla 2016 predložená požiadavka o vysporiadanie nákladov na úpravu statiky vo výške 485 440 Eur.

Aby toho všetkého nebolo málo, 02. augusta 2016 bola poslancom na zasadnutí finančnej komisie predložená dohoda o urovnaní, podpísaná, bez súhlasu mestského zastupiteľstva, už vyše roka pred týmto stretnutím primátorom Mokošom, ktorá zaväzuje mesto Vysoké Tatry k odpredaju pozemkov v okolí Domu služieb pre investora na plánované parkoviská.

Okrem spornosti celej dohody je zarážajúce, že predajom neostanú pre plánované prevádzky mesta v zrekonštruovanom Dome služieb žiadne parkovacie miesta, akoby už v tom čase niekto počítal s tým, že mestu ani žiadne priestory neostanú.

Mohlo by sa zdať, že nekonečný príbeh rekonštrukcie Domu služieb bude mať už niekde tu svoj koniec. To by sme však nemohli byť vo Vysokých Tatrách a mesto by nesmelo mať vedenie, aké má. V hre sú totižto ešte dve poschodia pôvodne plánované pre 14 prevádzok a tri pohotovostné mestské byty, o ktoré máme nenápadne prísť ich nevýhodným prenájmom na 20 rokov spoločnosti HARMÓNIA s.r.o., ktorá by v nich chcela prevádzkovať zdravotnícke služby. Tento návrh, hoc neobsahuje žiaden skutočný projekt a Harmónia s.r.o. dokonca nemá na takéto činnosti ani oprávnenie, je vedením mesta pravidelne predkladaný, či skôr podsúvaný, poslancom na schválenie, čím by vlastne mesto prišlo o celý Dom služieb.

Je veľmi pravdepodobné, že tento ďalší manéver z radu nevýhodných až vyložene zlých rozhodnutí, je len snahou o vyhnutie sa dodnes finančne nevyčíslenému stavebnému a interiérovému dokončeniu priestorov vo vlastníctve mesta zo strany zhotoviteľa stavby, preferovaniu vopred vybraného uchádzača o nájom a zároveň pokusom o absolútne stratu možnosti využívania Domu služieb mestom pre skutočné potreby svojich obyvateľov. Tento predpoklad potvrdzuje aj skutočnosť, že firma HARMÓNIA s.r.o. chce mestu platiť za meter štvorcový prenájmu 35 Eur (bežná cena v Starom Smokovci sa pohybuje okolo 100 Eur) a dokonca žiada odčítanie vlastných investícií od nájomného (tie však podľa zmluvy mali byť financované zhotoviteľom stavby IL MELONE s.r.o.).

Nie, to všetko nie je zlý vtip, je to smutná realita rozhodovania, nakladania s verejným majetkom a hospodárenia vedenia mesta Vysoké Tatry. Z bývalého centra komunálnych, stravovacích aj zdravotníckych služieb vo vlastníctve mesta, ktoré naozaj slúžilo všetkým, sa stane multifunkčný objekt, na ktorého fungovanie a využitie mesto pravdepodobne vôbec nebude mať vplyv, a z ktorého finančný príjem nebude ani zďaleka dosahovať možné príjmy reálne v podobných prípadoch. Objekt, ktorý už nebude Domom služieb s preferovaním chýbajúcich a potrebných služieb obyvateľom a návštevníkom mesta, ale priestorom pre napĺňanie predstáv vyvolených. Tento stav je bizarnejší o skutočnosť, že za peniaze, ktoré mesto investovalo do štúdie, projektovej dokumentácie a chce zaplatiť za náhradu statických úprav, čo je spolu takmer 700 tisíc Eur, mohlo celú rekonštrukciu realizovať samo, čím by objekt ostal vo vlastníctve mesta.

Tento nekonečný príbeh, nie je, bohužiaľ, vymyslenou rozprávkou a môže mať ešte horší koniec, ako sme dúfali. Kým investor len za predaj bytov plánuje získať 3 milióny 796 tisíc Eur, mesto Vysoké Tatry môže prísť skoro o všetko a dokonca za to ešte aj zaplatiť.

Alexander Gálfy
poslanec mesta Vysoké Tatry

Share