Zaparkovaná problematika parkovania

Vzhľadom k mnohým rozdielnym informáciám kolujúcim vo Vysokých Tatrách ohľadom prevádzky parkovísk a výberu parkovného v meste, si dovolím v nasledujúcich riadkoch objasniť situáciu v niektorých záležitostiach a prostredníctvom faktov poukázať na ich postupný vývoj.

Oblasť výberu parkovného a všeobecne systémového riešenia statickej dopravy v meste, je spojená so zvládnutím množstva oblastí tejto problematiky, ktorá si vyžaduje kvalitné, odborné a zodpovedné riešenia, zohľadňujúce všetky aspekty života a polohy Vysokých Tatier. K samotnej parkovacej politike mesta, ktorá je z môjho pohľadu dlhodobo nezvládaná, či už ide o počet, lokalizáciu a stav parkovísk, alebo o ich správu, som sa už vyjadril niekoľkokrát, preto sa tentoraz zameriam na spôsob výberu parkovného, tému, ktorá v posledných dňoch rezonovala aj medzi samotnými obyvateľmi nášho mesta.

Minulý rok bola uskutočnená analýza výberu parkovného, porovnávajúca dosiahnuté príjmy s vynaloženými nákladmi, z ktorej vyplynulo, že napriek vysokému ročnému obratu, vo výške približne 480 tisíc Eur, a zvyšujúcemu sa množstvu parkujúcich áut, dosahuje priemerný zisk z parkovného v sledovanom období (roky 2014 a 2015) len 10 tisíc Eur ročne. Na základe tejto analýzy Mestské zastupiteľstvo požiadalo vedenie mesta o vypracovanie podmienok verejnej súťaže na dodávku parkovacieho systému s termínom do 31.10.2015, keďže sa nájomná zmluva na zabezpečovanie tejto služby podpisuje vždy na jeden rok.

Vedenie mesta však nedokázalo počas šiestich mesiacov, ktoré malo na vypracovanie nových podmienok, dodržať lehotu ich dodania a následne dvakrát požiadalo bez udania dôvodov o predĺženie termínu. Až v apríli 2016 boli poslancom mesta doručené podmienky vypísania novej verejnej obchodnej súťaže, ktoré však nezahŕňali opatrenia pre riešenie situácie v oblasti statickej dopravy, ani pre zlepšenie kvality služieb či hospodárenia. Ešte prekvapivejším zistením však bolo, že tieto podmienky neboli spracované mestom, ale ním preferovanou obchodnou spoločnosťou, ktorá má o prevádzku parkovacích služieb vo Vysokých Tatrách záujem. Samozrejme, že podmienky obchodnej súťaže boli tým pádom šité na mieru tejto spoločnosti, pričom ani jej ponuka neobsahovala okrem iných konkrétností, ani vyčíslenie predpokladaných nákladov či výnosov.

Z týchto dôvodov poslanci Mestského zastupiteľstva predložený návrh podmienok výberu nového prevádzkovateľa parkovacích miest neakceptovali a trvali na vypísaní naozaj transparentnej obchodnej súťaže.

Ani do ďalšieho predĺženého termínu 30. 06. 2016 neboli nové podmienky súťaže poslancom predložené, pričom, ako čiastočné riešenie situácie bol poslancom Milanom Maníkom predložený poslanecký návrh na udelenie súhlasu mestskej organizácii VPS, s ktorou majú Vysoké Tatry podpísanú nájomnú zmluvu, na podnájom parkoviska pri hoteli Grand v Starom Smokovci pre súkromnú spoločnosť za sumu 90 tisíc Eur ročne. Poslanci mestského zastupiteľstva následne súhlas na podnájom parkoviska udelili, keďže mal spĺňať aj podmienky vypracované finančnou komisiou, medzi ktorými boli stanovené výpovedné lehoty, termíny splatnosti, zloženie trojmesačnej zábezpeky či dodržanie cien parkovného. Rešpektovaná bola aj naša podmienka na vybudovanie funkčného parkovacieho systému, bez nároku na preplatenie investície. Samotná zmluva o podnájme medzi súkromnou spoločnosťou a mestskou organizáciou VPS poslancom predložená nebola, ani do dnešného dňa nebola zverejnená, hoc to vedeniu mesta ukladá zákon č.546/2010 Zb., ako povinnosť týkajúcu sa nakladania s majetkom mesta.

Vzhľadom k týmto skutočnostiam, zodpovednosť za obsah, ďalšie podmienky a výhodnosť či nevýhodnosť podpísanej zmluvy, leží na pleciach vedenia mesta, respektíve primátora Vysokých Tatier.

Poslanci mestského zastupiteľstva udelili súhlas mestskej organizácii VPS s možným prenájmom parkovísk, avšak samotnú zmluvu so súkromnou spoločnosťou hlasovaním neschvaľovali, ani jej znenie nemali možnosť priamo ovplyvňovať. Zahrnutie podmienok predložených finančnou komisiou, ktoré by zmluva mala obsahovať, nebolo možné skontrolovať, rovnako, ako ani ďalšie jej body a dohodnuté podmienky.

Neúmerné naťahovanie celého procesu riešenia problematiky parkovania a jeho netransparentnosť, tak nielen odďaľujú riešenie starostí so statickou dopravou v meste, ale aj vyvolávajú rôzne interpretácie celého procesu. Tie sú aj hlavným dôvodom, prečo som sa rozhodol chronologicky opísať vývoj tejto kauzy.

Jedným z dôsledkov vzniknutej situácie bolo aj ukončenie platnosti približne 600 bezplatných parkovacích kariet, ktoré mesto každý rok vydá viac či menej oprávneným žiadateľom. Vzhľadom k tomu, že celkovo je v Starom Smokovci a v Tatranskej Lomnici k dispozícii 650 parkovacích miest, je počet vydávaných bezplatných parkovacích kariet neúmerne vysoký. Zníženie tohto počtu osobne podporujem aj z dôvodov, že každý obyvateľ Vysokých Tatier má možnosť zakúpenia ročného parkovacieho lístka za naozaj prijateľnú sumu 18 Eur, podnikatelia majú zvýhodnenú možnosť rezervácie parkovacieho miesta a každé parkovisko taktiež disponuje bezplatnými miestami pre zdravotne ťažko postihnutých.

Záverom by som rád uviedol, že problematika parkovania vo Vysokých Tatrách vyžaduje naozaj systémové a koncepčné riešenia, zahŕňajúce napríklad nové parkovacie plochy, parkovacie automaty, parkovacie závorové systémy, navigačné a dynamické informačné parkovacie zariadenia, zvýšenie komfortu a bezpečnosti pri parkovaní, alebo zabezpečenie kyvadlovej dopravy zo záchytných parkovísk.

Spolu so snahou zvýšenia návštevnosti nášho mesta je preto nutné perspektívne myslieť na zaistenie bezpečného parkovania pre čo najväčší počet návštevníkov, v kombinácii s komfortným parkovaním domácich obyvateľov, podnikateľov aj ľudí dochádzajúcich za prácou. Kvalitný systém výberu parkovného, by už mal byť len absolútnou samozrejmosťou.

Som však presvedčený, že zmeny k lepšiemu nie je možné dosiahnuť doterajším prístupom vedenia mesta, nerešpektovaním orgánu mestského zastupiteľstva ani netransparentnosťou v otázkach nakladania s majetkom mesta. Takýto spôsob práce a rozhodovania nie je cestou k zlepšeniu situácie, ale naopak, k jej stagnácii a zhoršovaniu. Obrazne by sa dalo povedať, že definitívne vyriešenie otázky statickej dopravy bolo vedením mesta odstavené na parkovisko nevyriešených problémov, ktoré už pomaly začína byť preplnené.

Alexander Gálfy
poslanec mesta Vysoké Tatry

Share