Samovražda kina Tatry

Onedlho uplynie päť rokov od poslednej filmovej projekcie kina Tatry v Tatranskej Lomnici.

Zrušenie kina bolo v tom čase zdôvodnené zlým stavom budovy, v ktorej kino sídlilo a vysokými prevádzkovými nákladmi. Z týchto príčin považovalo vedenie oddelenia kultúry a športu mesta Vysoké Tatry digitalizáciu kina za nelogickú.

Kiná pritom k životu vo Vysokých Tatrách vždy neodmysliteľne patrili. Okrem kina Tatry sa filmy premietali v kine Kriváň v Novom Smokovci a jedinečná atmosféra vždy sprevádzala aj filmové projekcie v bývalom amfiteátri v Starom Smokovci (téme amfiteátra som sa venoval v predchádzajúcom vydaní Tatranského dvojtýždenníka). Ak by sme k týmto kinám prirátali aj bývalú premietaciu sálu v liečebnom dome Helios na Štrbskom Plese, tak svojho času na území Vysokých Tatier fungovali štyri kiná.

Tento počet bol z rôznych dôvodov neudržateľný, avšak existencia jedného kina vo Vysokých Tatrách mala byť samozrejmosťou a práve kino Tatry v Tatranskej Lomnici bolo logicky tým, ktoré malo byť postupne renovované a digitalizované (nahradenie klasickej premietačky digitálnym projektorom). Problém s obnovou a modernizáciou však mesto vyriešilo po svojom, uzatvorením kina.

Tento krok je nepochopiteľný aj z dôvodov, že väčšiu časť nákladov na rekonštrukciu, modernizáciu a digitalizáciu kina Tatry bolo možné pokryť z rôznych zdrojov. Audiovizuálny fond za roky svojej existencie podporil desiatky projektov obnovy a digitalizácie jednosálových kín, na tieto účel bolo vyčlenených aj nemálo finančných zdrojov z regionálneho operačného programu Európskej únie. Mesto Vysoké Tatry však za celé roky od uzatvorenia kina na žiadnu z výziev na udelenie dotácií nereagovalo.

Financie na obnovu kina sa dali zabezpečiť aj z ďalších podprogramov EÚ pre rozvoj infraštruktúry a inovantívnych foriem cestovného ruchu, či z množstva programov pre kultúrne odvetvia, do ktorých film určite patrí. Samotné projekcie zasa podporuje program Kreatívna Európa svojim podprogramom MEDIA na pomoc kinematografii a kultúrno-kreatívnym odvetviam. Pod tento program spadá aj podpora projekcií európskych filmov s názvom Europa Cinemas.

Kino, bez akéhokoľvek zveličovania, patrí ku kultúrnemu a spoločenskému životu mesta, obzvlášť turistického centra akým sú Vysoké Tatry. Kino všeobecne rozširuje kultúrnu ponuku, napomáha vzostupu spoločenského života a ponúka alternatívu voči domácemu sledovaniu filmov na televíznych obrazovkách.

Kino v Tatranskej Lomnici by obyvateľom Vysokých Tatier podstatne zvýšilo dostupnosť návštevy filmových predstavení, za ktorými je v súčasnosti nutné cestovať do Kežmarku, alebo do popradského kina Tatran či miniplexu CineMax.

Na rozdiel oproti viacsálovým multiplexom a miniplexom môže kamenné mestské kino dopĺňať štandardnú ponuku noviniek aj o nezávislé a umelecké filmy, o staršie filmy či o rôzne vlastné prehliadky a filmové festivaly. Mestské kino tak môže mať nielen zábavné ale aj edukačné a spoločenské poslanie, čím v podstate zároveň vykonáva určitú verejnú službu. Aj napriek silnej konkurencii kín v obchodných centrách, jednosálové kiná v súčasnosti zažívajú renesanciu a návštevnosť filmových predstavení má všeobecne stúpajúcu tendenciu. Samozrejme, kľúčovými nástrojmi k dosiahnutiu spokojnosti návštevníkov aj rentability prevádzky kina, je jeho dramaturgia a propagácia.

Kino napríklad nemusí premietať každý deň, dramaturgiu je možné rozvrstviť do kategórií (premiéry, art kino, detské predstavenia, festivalové snímky a podobne) a projekcie je možné oživiť o ozveny rôznych filmových festivalov, o profily režisérov či o vlastný malý filmový festival, napríklad o cezhraničnú filmovú prehliadku v spolupráci s kinom v neďalekom Nowom Targu, ktoré sa rovnako ako to naše volá Tatry. To by však oddelenie kultúry muselo za logické považovať jeho fungovanie a nie zatvorenie.

Verím, že kino do Vysokých Tatier jednoznačne patrí, a že existuje veľké množstvo obyvateľov, ktorí by možnosť návštevy kvalitnej filmovej produkcie v mieste svojho bydliska uvítali. Nové kino by navyše mohlo byť renovované na viacúčelovú sálu, v ktorej by okrem filmových projekcií mohli byť aj rôzne divadelné či hudobné vystúpenia, konferencie a prednášky.

Audiovizuálny fond aj tento rok zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na digitalizáciu jednosálových kín. Vzhľadom k tomu, že väčšina kín na Slovensku je už modernizovaných tak Vysoké Tatry majú v prípade dobre pripravenej žiadosti veľkú nádej na úspech. Ten istý fond poskytuje pri splnení istých podmienok finančnú pomoc aj na výmeny sedadiel, podlahy, plátna alebo na vytvorenie rezervačného systému vstupeniek.

Čiastočná miera spolufinancovania kompletnej obnovy kina by, samozrejme, bola nevyhnutná. Jej finančné spoluzaistenie z mestského rozpočtu však osobne považujem za rozumnú investíciu, rovnako ako prípadnú pravidelnú podporu jeho fungovania.

Úspešný projekt, zahŕňajúci tie najkvalitnejšie obrazové a zvukové technológie (tzv. D-cinema s navýšením rozlíšenia obrazu 4K, teda na kvalitu porovnateľnú so záznamom 70 mm filmu, nadštandardný 3D obraz a 3D zvuk), vytvorenie komfortného hľadiska, zabudovanie novej vzduchotechniky, renováciu foyeru a mnoho ďalších faktorov, by po svojom zavŕšení umožnil Tatrancom, ale aj všetkým návštevníkom nášho mesta, sprostredkovanie jedinečných a divácky silných filmových zážitkov.

Pokiaľ sa pôvodná technika kina ešte „nestratila“, prihováral by som sa aj za ponechanie starých premietačiek na klasické filmy, raz budú mať určite ešte veľkú cenu a ich premietania sa stanú vyhľadávaným zážitkom.

Posledná filmová projekcia sa v kine Tatry uskutočnila 14. septembra 2012.

Premietal sa film Miestnosť pre samovrahov.

Alexander Gálfy
poslanec MsZ Vysoké Tatry

Share