Sľuby sa sľubujú, …

Mesto Vysoké Tatry vďaka postupnému odpredaju svojich nehnuteľností, alebo ich nevýhodným dlhodobým prenájmom (napríklad Penzión Pod lesom) prišlo o niekoľko objektov vhodných pre umiestnenie sociálnych služieb rôzneho druhu, hlavne tých, slúžiacim našim seniorom.
Jedným z posledných, zatiaľ stále mestských objektov, vhodných pre vybudovanie sociálneho zariadenia pre seniorov, sú nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte bývalých detských jaslí v Dolnom Smokovci.

Vedenie mesta preto už v roku 2013 podpísalo zmluvu s pravdepodobne len pre tento účel založenou neziskovou organizáciou Senior – Vysoké Tatry. Predmetom tejto zmluvy bol a stále je prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania „domova sociálnych služieb“ pre seniorov.

Táto základná zmluva obsahovala aj štandardné podmienky jej vypovedania, medzi ktoré bolo logicky zaradené aj nesplnenie v nej uvedených podmienok.

Hneď nasledujúci rok však boli tieto podmienky zo strany nájomcu porušené nedodržaním termínu zahájenia činnosti zariadenia sociálnych služieb a preto s ním (nájomcom) vedenie mesta podpísalo v máji 2015 prvý dodatok k zmluve, posúvajúci jeho otvorenie na koniec roku 2015. Ani tento predĺžený termín však organizácia Senior – Vysoké Tatry nedodržala a tak s mestom podpisuje ďalší zmluvný dodatok, ktorý ju zaväzuje ukončiť rekonštrukciu týchto nebytových priestorov a otvoriť domov sociálnych služieb pre seniorov v plnom rozsahu, tentokrát najneskôr do 30. septembra 2017.

Kým prvé predĺženie zmluvy sa dá chápať ako ústretový krok voči nájomcovi, druhý odklad už predstavoval poškodzovanie záujmov mesta, v tomto prípade potencionálnych klientov tohto naozaj potrebného zariadenia.

Pokiaľ by pre iné mestá bolo opätovné porušenie zmluvy dôvodom k jej okamžitému vypovedaniu, vedenie mesta Vysoké Tatry toto opakované nedodržanie termínu otvorenia zariadenia pre seniorov ošetruje ďalším dodatkom k pôvodnej zmluve, tentokrát s dátumom sprevádzkovania do 31. decembra 2020!

Namiesto logického ukončenia prenájmu a napríklad zrealizovania tohto projektu vo vlastnej réžii, navrhlo nový dodatok zmluvy naďalej umelo udržiavajúci zmluvný vzťah s partnerom, ktorý už niekoľkokrát nedodržal jej základné podmienky.

Mestské zastupiteľstvo ho následne schválilo napriek tomu, že neexistujú žiadne relevantné záruky, že situácia sa o dva roky opäť nezopakuje. Proti hlasoval len jediný poslanec, pán Juraj Husovský. Hlavný kontrolór mesta, obhajujúci tento dodatok, argumentoval príchodom nového investora, ktorého totožnosť však nepozná. K presvedčeniu mu stačili chýry o údajných aktivitách tohto subjektu v Dubaji.

Po nekonečnom príbehu rekonštrukcie Domu služieb, o ktorý z väčšej časti mesto nakoniec prišlo, môže ísť aj v prípade budovania zariadenia pre seniorov o podobný scenár, v ktorom vedenie mesta znova spolieha na to, že roky sa ťahajúca kauza nakoniec otupí pozornosť verejnosti a mestský majetok nenápadne zmení svojho majiteľa, či účel využívania.

Tomu totižto nasvedčujú aj nové dodatky k pôvodnej zmluve, ktoré nielenže sú neštandardné a nespravodlivé voči ostatným nájomcom mesta, ale priamo poškodzujú jeho záujmy a aj záujmy obyvateľov.

V novom dodatku napríklad ani po niekoľkých posunutiach predchádzajúcich termínov sprevádzkovania tohto zariadenia, nie je ako okamžitý výpovedný dôvod uvedené nedodržanie dátumu otvorenia a taktiež je v ňom zmätočne ako predmet nájmu uvedené okrem prevádzkovania zariadenia pre seniorov aj „prevádzkovanie domova sociálnych služieb“. V takom „domove“ však, podľa platného Zákona o sociálnych službách, nemôžu byť poskytované služby klientom v dôchodkovom veku.

V novom dodatku je zakomponované aj predĺženie zmluvy do roku 2044, teda na ďalších 25 rokov, kým pôvodná zmluva rátala s nájmom do roku 2033. Nové datovanie doby trvania nájmu od podpisu nového dodatku, teda od 1. marca tohto roku, pritom de facto predlžuje tento čas ešte o 7 rokov dozadu. Vedenie mesta pôvodne dokonca predložilo návrh na predĺženie doby nájmu týchto priestorov až do roku 2063!

Za zmienku určite stojí aj skutočnosť, že nájomca začne, kvôli v zmluve uvedenej klauzule o zápočte vynaložených investičných nákladov za využívanie týchto priestorov, platiť nájomné najskôr o 14 rokov. Tento čas sa môže ešte predlžovať ďalšími investíciami.

Pre budúcnosť objektu bývalých detských jaslí v Dolnom Smokovci je však najrizikovejším nový bod v dodatku, zakotvujúci do zmluvy obligačné predkupné právo, teda povinnosť mesta túto nehnuteľnosť pri jej prípadnom predaji prednostne ponúknuť organizácii Senior – Vysoké Tatry.
Je zaujímavé, že za návrat predkupného práva do zmluvy hlasovali aj poslanci, ktorí v minulosti hlasovali presne naopak, teda za vyňatie predkupného práva z pôvodnej zmluvy.

Záverom musím uviesť, že pokiaľ by vedenie mesta malo úprimný zámer vytvoriť v reálnom čase na území Vysokých Tatier kvalitné zariadenie pre seniorov, muselo by zmluvu s partnerom, ktorý jej obsah niekoľkokrát nenaplnil, dávno ukončiť a toto zariadenie zrealizovať napríklad aj vo vlastnej réžii. To by si podľa uskutočneného prieskumu priali aj tatranskí seniori.

Po minulé roky bolo na podobné projekty možné získať veľké množstvo financií z rôznych operačných programov Európskej únie, takže mesto mohlo bez väčších problémov takúto investíciu naozaj zvládnuť. Uvedené fakty však skôr vyvolávajú podozrenie, že vedenie mesta má s týmto objektom úplne iné zámery, vychádzajúce viac z potrieb nájomcu a investora, než obyvateľov.

Alexander Gálfy
Pre Tatry

Share