Otvorený list poslancom MsZ Vysoké Tatry

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Vysoké Tatry Vám podľa zverejnených informácií bude vedením mesta predložený na schválenie aj nový dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru podpísanej v roku 2013, uzatvorenej medzi mestom a neziskovou organizáciou Senior – Vysoké Tatry.

Predmetom tejto zmluvy je prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte bývalých detských jaslí v Dolnom Smokovci. Zmluva taktiež vymedzuje presné využitie týchto priestorov na prevádzkovanie „domova sociálnych služieb“ pre seniorov a stanovuje termín jeho otvorenia.

V zmluve sú zatiaľ taktiež určené štandardné podmienky jej vypovedania a síce v prípade, že by došlo k nedodržaniu v nej uvedených pravidiel, alebo ak by nájomca zmenil vymedzený účel využívania prenajatého objektu.

Kvôli nedodržaniu stanoveného termínu zahájenia činnosti domova sociálnych služieb (čo už v podstate predstavovalo porušenie zmluvy), bol k tejto zmluve podpísaný v máji 2015 prvý dodatok, ktorým sa jeho otvorenie posúva na koniec roku 2015. Ani tento predĺžený termín však organizácia Senior – Vysoké Tatry nedodržala a tak s mestom podpisuje ďalší zmluvný dodatok, ktorý ju zaväzuje ukončiť rekonštrukciu týchto nebytových priestorov a otvoriť domov sociálnych služieb pre seniorov v plnom rozsahu, tentokrát najneskôr do 30. septembra 2017.

Dnes máme v kalendári február 2019 a vedenie mesta Vysoké Tatry Vám predkladá návrh ďalšieho dodatku k tejto zmluve, ktorým sa termín možného otvorenia tohto potrebného zariadenia posúva až na 31. decembra 2020. Tento termín nadôvažok predpokladá len ukončenie presnejšie nedefinovanej 1. etapy prestavby tohto objektu, bez uvedenia termínu ukončenia a otvorenia domova sociálnych služieb v plnom rozsahu.

Namiesto okamžitého ukončenia prenájmu, tak vedenie mesta navrhuje naďalej umelo udržiavať zmluvný vzťah s partnerom, ktorý už niekoľkokrát nedodržal zmluvné podmienky a ani teraz mestu neposkytuje žiadne relevantné záruky, že sa situácia o dva roky opäť nezopakuje. Ešte viac preto zaráža, že návrh nového dodatku k tejto zmluve z dielne vedenia mesta obsahuje aj ďalšie body, ktoré nielenže sú absolútne neštandardné a zároveň nespravodlivé voči ostatným nájomcom mesta, ale priamo poškodzujú jeho záujmy aj obyvateľov.

Navrhnutý dodatok napríklad zužuje výpovedné dôvody zo strany mesta uvedené v terajšej zmluve na jediný bod, týkajúci sa „nezaplatenia dohodnutej splátky nájomného za štvrťrok, napriek písomnému upozorneniu prenajímateľa“. To v skutočnosti znamená, že organizácia Senior – Vysoké Tatry by po podpísaní tohto dodatku už nemusela v prenajatom objekte prevádzkovať domov sociálnych služieb, respektíve mohla by bez obáv z výpovede zmeniť účel jeho využívania.

Mesto by taktiež stratilo možnosť ukončenia nájmu v prípade poškodzovania tohto objektu, či z dôvodu iných neprimeraných zásahov do celého prenajatého priestoru v celkovej výmere 714,5 m2. V novom dodatku je zahrnuté aj predĺženie doby nájmu na 30 rokov, pričom vedenie mesta dokonca predložilo návrh na dobu prenájmu týchto priestorov na dobu určitú až do roku 2063!

Celému navrhovanému dodatku však dominuje zásadná zmena, zakotvujúca do zmluvy obligačné predkupné právo, teda povinnosť mesta túto nehnuteľnosť pri jej prípadnom predaji prednostne ponúknuť organizácii Senior – Vysoké Tatry.

To, že zariadenie pre seniorov v meste dlhodobo chýba je skutočnosťou, ktorú potvrdil aj nedávny prieskum verejnosti, uskutočnený v kontexte s tvorbou nového komunitného plánu mesta. V ňom, okrem iného, veľká väčšina respondentov vyjadrila názor, že podobné zariadenie by malo prevádzkovať samotné mesto Vysoké Tatry a tým aj garantovať jeho úroveň a dostupnosť pre domácich obyvateľov.

Vedeniu mesta však, ako nasvedčuje jeho správanie sa v minulých rokoch a čo úplne potvrdzuje predložený návrh dodatku zmluvy, na názore obyvateľov veľmi nezáleží.

Pokiaľ by vedenie mesta zámer vytvoriť v reálnom čase na území Vysokých Tatier kvalitné zariadenie pre seniorov naozaj myslelo vážne, muselo by zmluvu s partnerom, ktorý jej obsah niekoľkokrát nenaplnil, dávno ukončiť a toto zariadenie zrealizovať vo vlastnej réžii. Nadôvažok, po minulé roky bolo na podobné projekty možné získať veľké množstvo financií, takže mesto mohlo bez väčších problémov takúto investíciu naozaj zvládnuť.

Napriek tomu, že Mestský výbor – Dolný Smokovec s týmto dodatkom zmluvy súhlasí (s malou výhradou k predĺženiu doby prenájmu), dovoľujem si Vás za skupinu občanov znepokojených týmto vývojom požiadať o prehodnotenie Vášho postoja k schváleniu tohto pre mesto nevýhodného dodatku k existujúcej zmluve so neziskovou organizáciou Senior – Vysoké Tatry.

Dodatok nedáva žiadne garancie skutočného naplnenia zámeru vybudovania kvalitného sociálneho zariadenia a ani istotu tatranským seniorom, že sa po jeho stále otáznom otvorení, pre nich v ňom naozaj nájde miesto.

Okrem neistého zvýhodnenia domácich seniorov totiž, podľa Zákona o sociálnych službách, v „domove sociálnych služieb“, nemôžu byť poskytované služby klientom v dôchodkovom veku. Im slúžia „zariadenia pre seniorov“. Tým chcem upozorniť na to, že už samotný účel využívania prenajatého objektu nie je v zmluve uvedený správne, teda v súlade so zákonom a s údajným zámerom mesta postarať sa o našich seniorov.

To všetko evokuje podozrenie, že vedenie mesta má s týmto objektom úplne iné zámery, ktoré vychádzajú viac z potrieb nájomcu než obyvateľov mesta.

Alexander Gálfy
Pre Tatry

Share