Úvodné slovo Poslaneckých listov

Vážení Tatranci, milí susedia, čitatelia,

dovoľujem si Vám predstaviť Poslanecké listy venované témam, ktoré súvisia s mojou poslaneckou prácou a s dianím v našom meste.

Mnohým z Vás práve teraz určite napadlo, prečo svoje názory na dianie v meste a vážne prešľapy jeho vedenia už nepublikujem na stránkach Tatranského dvojtýždenníka a volím práve túto formu vzájomnej komunikácie.

Odpoveď je veľmi jednoduchá. Vedenie mesta po sérii mojich kritických článkov vyvinulo na redakciu Tatranského dvojtýždenníka tak ohromný tlak, že na jeho stránkach prakticky už nie je možné zverejňovať akékoľvek kritické, opozičné či aspoň polemické názory.

Odchodom bývalej vedúcej redaktorky Tatranského dvojtýždenníka Mgr. Ingrid Janigovej, ktorá bola garantkou vyváženého spravodajstva, sa z mestských novín stala iba priehľadná politická agitka vedenia Vysokých Tatier, vykresľujúca dianie v meste len v pozitívnom svetle. Ale odpovedzme si úprimne, je u nás naozaj všetko tak ružové, ako sa nás o tom pán primátor, pán prednosta či donedávna zastupujúca vedúca redaktorka snažia presvedčiť?

Naozaj nás netrápi množstvo káuz našej radnice, značný rozsah nezvládnutých úloh v sociálnych, zdravotných, dopravných, komunálnych či občianskych službách, absencia vízie či aspoň krátkeho úseku cyklistického chodníka?

Transparency International Slovensko v jednej zo svojich správ informuje, že až tri štvrtiny samosprávnych novín sú skôr propagandou ako objektívnym informačným médiom. Tatranský dvojtýždenník však v poslednej dobe prekračuje aj túto etickú hranicu a okrem prispôsobovania svojho obsahu v prospech vedenia mesta, slúži aj ako nástroj k očierňovaniu opozičných hlasov.

Chápem, že čeliť tlakom vedenia nášho mesta o korigovanie obsahu novín či na uverejňovanie kritických názorov len s nápravnými alebo dehonestujúcimi reakciami, musí byť veľmi ťažké. Novinárska etika a vyvážené spravodajstvo prinášajúce objektívny obraz spoločnosti, by však stále mali byť hlavnými kritériami práce každého novinára, aj toho v lokálnych médiách.

Existencia mestských novín má svoj význam, pokiaľ v nich však prevážia manipulatívne vplyvy kohokoľvek, či dokonca sa stanú len servilným plátkom vedenia radnice a zábavno informačným kanálom, ich opodstatnenie stráca zmysel.

Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva bola do funkcie vedúcej redaktorky Tatranského dvojtýždenníka vymenovaná pani Mgr. Mária Pavligová. Ostáva len veriť, že sa s manipulatívnymi tlakmi svojich nadriadených vysporiada lepšie ako jej zastupujúca predchodkyňa a Tatranskému dvojtýždenníku vráti aspoň takú tvár, akú mal počas vedenia pani Janigovou.

Kým sa tak stane, rozhodol som sa písať a posielať Vám tieto Poslanecké listy, ktoré práve držíte v rukách.
Ich cieľom je prinášať Vám pravdivé a cenzúrou neokresané spravodajstvo z rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách, ale aj ďalšie dôležité informácie vzťahujúce sa k (ne)fungovaniu mesta a jeho vedenia.

Záverom by som už len chcel zdôrazniť, že prinášaním aj negatívneho či polemického pohľadu na dianie v našom meste sa nesnažím prehliadať či ignorovať to pozitívne.

Naopak, cieľom Poslaneckých listov je, aby toho pozitívneho v našom meste bolo podstatne viac.

Alexander Gálfy
poslanec MsZ Vysoké Tatry

Share