POLIKLINIKA ZRUŠENÁ!

Začiatkom tohto roku som aj prostredníctvom článku s názvom Liečba polikliniky v Tatrách oslovil vedenie mesta s množstvom otázok k postupnému zhoršovaniu poskytovania zdravotníckych služieb na území mesta Vysoké Tatry.

Okrem opakovaných sťažností od obyvateľov na ubúdanie ambulancií a znižujúcu sa dostupnosť lekárskej starostlivosti, bol jedným z dôvodov môjho snaženia aj list od kolektívu lekárov zdravotníckeho zariadenia v Novom Smokovci, opisujúci alarmujúcu situáciu, v ktorej sa nachádzajú.

Na základe tohto listu a mojich aktivít zvolal pán primátor Ján Mokoš pracovné stretnutie, ktorého hlavnou témou bolo prerokovanie súčasného stavu poskytovania zdravotníckych služieb. Na uvedenom stretnutí, žiaľ, neboli z jeho strany predložené žiadne návrhy na riešenie tejto neúnosnej situácie a okrem prejavenia záujmu vstúpenia do projektu budovania Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, o ktorom som zúčastnených informoval, bolo prijatých len niekoľko menej podstatných záverov a úloh.

Ani tie však radnica nedokázala do dnešného dňa naplniť. Nebola vyvinutá žiadna snaha o obsadenie uvoľneného miesta na nefunkčnom röntgenovom pracovisku, ani neboli aktualizované mzdové prostriedky pre lekárov, ktorý v našom meste ešte ostali. Mesto taktiež prakticky nehľadá možnosti na vytvorenie vhodných podmienok pre nových lekárov do uzatvorených ambulancií a dokonca nezvládlo splniť ani tak banálnu požiadavku, akou bola žiadosť lekárov o zavedenie internetu.

Spísané a spočítané, mesto sa ani týmto jednoduchým záverom zo stretnutia k tejto problematike vôbec nevenovalo!

Napriek tomu sa pán primátor k téme zdravotníctva príležitostne vyjadruje na stránkach Tatranského dvojtýždenníka, kde napríklad vo svojom pravidelnom príhovore tvrdí, že ani problém smokoveckej polikliniky nezostáva bokom záujmu samosprávy.

Odhliadnuc od toho, že otázky poskytovania zdravotnej starostlivosti v našom meste už viac bokom záujmu vedenia radnice ani nemôžu stáť, pán primátor hrubo zavádza občanov a čitateľov aj tým, že stále rozpráva a píše o poliklinike.

Zariadenie v Novom Smokovci totižto už dávno NIE JE POLIKLINIKOU, ale len zdravotníckym zariadením s minimom funkčných ambulancií. Prešovský samosprávny kraj o zrušenie štatútu polikliniky požiadalo samotné mesto zastupované Ing. Mokošom.

Už od roku 2016, kedy Prešovský samosprávny kraj zrušil nášmu zdravotníckemu zariadeniu štatút poliklinika, nás teda pán primátor prinajmenšom zavádza a označenie POLIKLINIKA na jeho budove mesto používa neoprávnene.

Keďže si môžeme len domýšľať, z akých dôvodov, či s akým zámerom sa mesto vzdalo svojej polikliniky, pristavím sa už len nad zoznamom ambulancií uvedenom na vývesnej tabuli našej ne/polikliniky, zdravotníckeho zariadenia v Novom Smokovci.

Zo štrnástich ambulancií uvedených na informačnej tabuli už skoro polovica ukončila v zariadení svoje pôsobenie a nefunguje ani röntgenové pracovisko. Lekárska služba prvej pomoci, ktorá je na tabuli taktiež uvedená ako funkčná, bola aj napriek môjmu odporu voči tomuto kroku, vedením mesta zrušená ešte pred terajším vyprázdňovaním sa ambulancií.

Som si vedomý, že zabezpečenie kvalitnej a komplexnej zdravotnej starostlivosti je aj z hľadiska obmedzených kompetencií samosprávy náročnou úlohou. Úplné ignorovanie úpadku ponuky zdravotníckych služieb v našom meste, neschopnosť garantovať ich dostupnosť, či dokonca zavádzanie ohľadom štatútu zdravotného zariadenia v Novom Smokovci a ním ponúkaných služieb, však považujem za absolútne neprípustné konanie s negatívnymi dopadmi na kvalitu života nás všetkých.

Neadekvátne zabezpečená a nedostupná zdravotná starostlivosť v meste už dnes znepríjemňuje životy mnohým, obzvlášť starším obyvateľom so zdravotnými problémami. Za lekárskou pomocou musia cestovať do iných miest, nehovoriac o tom, že vo Vysokých Tatrách stále nie je k dispozícii ani pohotovostná lekáreň.

Tento dlhodobý a prehlbujúci sa problém pritom ani tak nesúvisí s financiami, ale skôr s neschopnosťou vedenia mesta riešiť veci koncepčne, zmysluplne a hlavne s ohľadom na potreby svojich obyvateľov aj návštevníkov.

Podobne ako v oblasti sociálnych služieb, aj v zabezpečovaní dostupnosti komplexnej zdravotníckej starostlivosti postupuje mesto bez akéhokoľvek rozmyslu, bez vízie, bez konceptu, bez dopadových štúdií či bez verejnej diskusie, ktorú nahrádza prázdnymi vyhláseniami a zatajovaním reálneho stavu.

O možnej ceste z tejto kritickej situácie v dostupnosti a ponuke zdravotnej starostlivosti v našom meste som písal už v spomínanom článku Liečba polikliniky v Tatrách, ktorý si môžete nájsť a prečítať na týchto internetových stránkach.

Téme sa, samozrejme, budem aj naďalej aktívne venovať, lebo som presvedčený, že naozaj funkčné mesto musí svojim obyvateľom garantovať tie najvyššie štandardy zdravotníckej aj sociálnej starostlivosti.

Aj keď ako poslanec disponujem obmedzenými možnosťami, neúnavne budem na vedenie mesta vyvíjať tlak, aby aspoň tieto oblasti mestskej infraštruktúry začalo konečne považovať za dôležité.

Na začiatok aspoň za dôležitejšie ako prvomájový sprievod či poďakovanie vedúcim pracovníkom mesta Vysoké Tatry, čo sú témy, ktoré radnicu momentálne asi zaujímajú najviac, keďže sa im obšírne venuje aj v ostatných číslach mestských novín.

Alexander Gálfy
poslanec MsZ

Share