Agentúra očakávaní

Na stránkach Hospodárskych novín bol nedávno publikovaný článok s názvom Tatrancov rozhádala nová cestovka. Redaktorka v texte poukázala na rozdielne názory, nielen poslancov Vysokých Tatier, ale aj obyvateľov a podnikateľov v cestovnom ruchu, ku vzniku novej cestovnej agentúry, ktorú podtatranské samosprávy, vrátane mesta Vysoké Tatry, spolu so zainteresovanými podnikateľmi plánujú podporiť štedrou dotáciou v celkovej výške 160 tisíc Eur. Ako poslanec a jeden z kritikov takéhoto spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami, si preto dovolím v nasledujúcich riadkoch krátko zhrnúť moje dôvody vedúce k opatrnosti nad optimizmom, ktorým prekypujú zástancovia novovzniknutej Region Tatry Travel.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry schválila založenie vlastnej cestovnej agentúry Region Tatry Travel 25. januára 2016 a mesto Vysoké Tatry spolu so svojou dcérskou agentúrou Združením cestovného ruchu, jej následne veľmi rýchlo a bez hlbšej analýzy projektu či predloženia relevantných materiálov, zamýšľa poskytnutie finančnej dotácie, dohromady vyše 66 tisíc Eur.

Spolupráca verejného sektoru, teda aj mesta, so súkromným, je určite mimoriadne dôležitá a potrebná, avšak nemala by sa zamieňať s vlastným podnikaním a s nepremyslenou dotačnou deformáciou podnikateľského prostredia. Dnešný cestovný ruch, nech sa naň pozrieme z akejkoľvek strany, je vyložene podnikateľská činnosť a dotácie, ktorých efekt nesmeruje k väčšine jej vykonávateľov v danej oblasti, vytvára pre nich nerovné a neférové podmienky. Aj z toho dôvodu je v Zákone č. 91/2010 o podpore cestovnom ruchu a v znení neskorších predpisov uvedené, že jedinými príjemcami poskytovaných dotácií zo štátneho rozpočtu, môžu byť len oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu. Napriek tomu, že novovzniknutá agentúra do kategórie možných príjemcov dotácií zo štátneho rozpočtu nespadá, vyše 66 tisíc Eur jej mesto Vysoké Tatry spolu so Združením cestovného ruchu chce prideliť.

Skutočnosťou je, že destinačný manažment ponúkajúci Vysoké Tatry, ako vlastný produkt nám naozaj chýba, nesmieme však konkurovať domácim podnikateľom v tejto oblasti, zakladať duplicitné agentúry a vytvárať podmienky pre presadzovanie možných osobných záujmov silných hráčov v oblasti cestovného ruchu. Kľúčovým princípom mesta, by malo byť vytváranie čo najrovnocenejších podmienok a snaha o spoluprácu a konsenzus čo najväčšieho počtu zainteresovaných subjektov. Takýto prístup prináša vzájomnú dôveru a naozaj všeobecný rozvoj a synergické efekty vytvárajúce novú kvalitu nášho cestovného ruchu. Odmietnutie spolupráce niektorými subjektmi pôsobiacimi v tejto oblasti cestovného ruchu, či nepočítanie s menšími podnikateľmi však naznačuje, že nie všetci sa s touto dotačnou formou riešenia destinačného manažmentu stotožňujú.

Cestovný ruch v sebe zahŕňa množstvo oblastí a na rozdiel od vyložene podnikateľských činností, akými sú napríklad ubytovacie služby či predaj turistických produktov, by sa mesto malo venovať hlavne vytváraniu jeho infraštruktúrneho zázemia. To je často hlavným kľúčom k spokojnosti návštevníkov a oblasťou, do ktorej by mestské financie a dotácie mali byť smerované prednostne aj z dôvodu, že kvalitná mestská infraštruktúra neslúži len návštevníkom, ale aj domácim obyvateľom.

Som presvedčený, že financiami smerovanými do skvalitnenia infraštruktúry Vysokých Tatier, teda napríklad do opravy cestných a peších komunikácií, vyriešenia parkovacích miest a výberu parkovného, budovania oddychových zón a podobne, môžeme rozvoj cestovného ruchu ovplyvniť viac, ako investovaním do novej cestovnej kancelárie s krátkodobou víziou, s neistým konceptom aj konečným efektom.

Ako poslanec a tatranský patriot vždy rád podporím akýkoľvek projekt vedúci k zvýšeniu záujmu o Vysoké Tatry, či k skvalitneniu nášho života v nich. Som si vedomý, že nie všetko je možné dopredu predvídať, zaručiť či garantovať vždy istý výsledok. Pokiaľ sa však jedná o verejné prostriedky, musíme k ich vynakladaniu pristupovať s maximálnou zodpovednosťou a nezamieňať si dotovanie očakávaní s vyváženým financovaním reálnych projektov.

Alexander Gálfy
poslanec mesta Vysoké Tatry

Share