Mesto nie je trhovisko

Prednedávnom pribudli v jednej z najexponovanejších častí Starého Smokovca dva predajné stánky, ktoré zásadným spôsobom zasiahli do vizuálnej podoby tejto lokality. Tieto ľahké drevené stavby boli situované na dvoch parkovacích miestach pre zdravotne ťažko postihnutých, pred Hotelom Grand, bez predchádzajúcej konzultácie s poslancami mestského zastupiteľstva a bez vyhlásenia verejnej súťaže. Umiestnenie týchto stánkov bolo realizované len s tichým súhlasom pána primátora Jána Mokoša, formou záberu verejného priestranstva.

Podporovať cestovný ruch a rozširovať ponuku pre našich návštevníkov je, samozrejme, žiadúce a pre ďalší rozvoj nášho mesta mimoriadne dôležité. Avšak svojvoľné umiestňovanie neestetických a nevkusných objektov do centra mesta, bez akejkoľvek koncepcie a bez chápania základných urbanistických pravidiel lokalizovania malých stavieb či drobnej architektúry, pôsobí negatívne a kontraproduktívne. Nevhodné umiestnenie predajných stánkov do centra Starého Smokovca, medzi Hotel Grand a Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, je bohužiaľ presne tým prípadom.

Predajné stánky, majúce charakter ľahkých drevených stavieb, v danej lokalite výrazne esteticky narušujú mestské prostredie, pôsobia veľmi rušivo a mimoriadne nepriaznivo ovplyvňujú pohľady na kostol aj na Hotel Grand, teda na dve výnimočné kultúrne a architektonické pamiatky nášho mesta. Neestetické stánky nekorešpondujú ani s architektúrou blízkeho secesného Hotela Grand a svojou predajnou funkciou zároveň narúšajú duchovnú zónu neďalekého kostola. Umiestnenie stánkov v rohu parkoviska, to znamená v oblasti statickej dopravy a v tesnej blízkosti cestnej komunikácie, je z hľadiska bezpečnosti premávky a chodcov pomerne rizikové a taktiež môže komplikovať pohyb hotelových hostí, návštevníkov mesta aj zimnej údržby.

Opodstatnenie umiestnenia týchto stánkov práve v tejto lokalite nenájdeme ani v ponuke, keďže ich predajný tovar ničím nevybočuje z gýčového darčekového a suvenírového sortimentu, v nemalej miere dovážaného z Poľska.

Tento, nie ojedinelý prípad povoľovania a umiestňovania rôznych nevkusných stánkov a objektov, bohužiaľ len opäť potvrdil absenciu celkovej koncepcie lokalizácie podobných stavieb na území Vysokých Tatier, respektíve neexistenciu štúdie určenia a vytvorenia priestoru pre mestské trhovisko, či už trvalé, alebo len pre sezónne a príležitostné predaje.

Myslím si, že maximálne nevhodným umiestnením dvoch nevkusných predajných stánkov v srdci Starého Smokovca na riešenie tohto problému už naozaj dozrel čas. Inak sa z nášho mesta môže stať jedno veľké trhovisko!

Alexander Gálfy
poslanec mesta Vysoké Tatry

Share