Kultúra pre všetkých a pre nikoho

Vysoké Tatry boli v minulosti vyprofilované ako kúpeľné a rekreačné mesto s pestrým spoločenským životom a s bohatou kultúrnou tradíciou.

Do istej miery logická, ale na druhej strane aj živelná a unáhlená premena klimatických kúpeľov na komerčné centrum turistického ruchu, priniesla okrem zmien podoby a fungovania mesta, ovplyvňujúcich hlavne kvalitu života domácich obyvateľov, aj podstatnú premenu mestskej kultúry.

Postupne boli zatvorené všetky tatranské kiná, nechal sa schátrať amfiteáter, zaniklo kníhkupectvo, architektonické pamiatky sú zanedbané, miesta a lokality, v ktorých sa uskutočňujú umelecké produkcie sú viac provizórnymi, ako skutočnými kultúrnymi priestormi.

Samostatnou kapitolou je programová skladba tatranskej kultúry v réžii mesta, ktorej chýba akákoľvek invencia, stratégia, žánrová rozhľadenosť a pochopenie rozdielu medzi zábavou a kultúrou, medzi umením a gýčom.

Pre objektívnosť musím uviesť, že podobne plochú, komerčnú a obsahovo chudobnú skladbu programov určených pre všetkých a zároveň pre nikoho, má aj mnoho iných miest. Vysoké Tatry by sa však kvôli svojej minulosti a vysokej návštevnosti mali odlišovať od priemernej kultúrnej ponuky menších miest a mestskú kultúru definovať ako mimoriadne dôležitú súčasť života domácich obyvateľov a zároveň ako významnú časť rozvoja, propagácie a identity mesta.

Iste, v programoch mesta sa objavilo aj niekoľko naozaj kvalitných projektov, avšak veľmi málo a taktiež väčšinou vychádzajúcich z ponúk spriatelených agentúr, ako z vlastnej a cielenej dramaturgie. Je však len ťažko pochopiteľné, že výber mesta siaha aj po vyložene estrádnych produkciách, alebo, že napríklad do ponuky tohtoročného kultúrneho leta bolo naprogramovaných až 13 koncertov skupín hrajúcich prevzatý repertoár.

To naozaj tak podceňujeme domáce aj zahraničné publikum, že v hlavnej sezóne ponúkame Elán revival, Shadows revival, či Michal Tučný a Duchoň revival? Nie, nepresvedčia ma ani pravidelne nafukované čísla návštevnosti, ani tradičné argumenty o veľkej popularite podobných koncertov.

Kultúrne programy v réžii mesta musia v sebe niesť pridanú umeleckú hodnotu a nemôžu byť len zábavou či záležitosťou trávenia voľného času.

Tatranská kultúra, to nie sú len programy, ale celé spektrum infraštruktúry, domáca kultúrna scéna, galérie, knižnice, súkromné kultúrne aktivity, či sakrálne a architektonické pamiatky. To všetko potrebuje nutne novú koncepciu s jasnou a s rozhľadenou víziou.

V prvom rade je nutné obnoviť absolútne zdecimovanú kultúrnu infraštruktúru. To, okrem iného, znamená zásadne zrekonštruovať kino Tatry v Tatranskej Lomnici a vybaviť ho novými sedadlami, digitalizáciou a malou divadelnou technikou, pre možnosť organizovania rôznych kultúrnych podujatí.

V Starom Smokovci vytvoriť malé prírodné kino v lokalite bývalého amfiteátra, ktoré by taktiež umožňovalo aj iné žánrové umelecké predstavenia. Obnovou a skultúrnením by mali prejsť taktiež lokality, v ktorých sa uskutočňujú mestské kultúrne produkcie.

Zároveň, rozširovanie a podpora portfólia domácich umelcov a organizátorov kultúrnych podujatí musí byť pre mesto rovnako dôležité, ako ponúkanie kvalitných hosťujúcich programov.

Kolorit a unikátna poloha nášho mesta majú veľký potenciál prispieť k jeho tvorivej a kultúrnej atmosfére spôsobom, aby sa stalo vyhľadávaným cieľom umelcov aj návštevníkov.

Kvalitná programová ponuka v Tatrách má pri erudovanej dramaturgii a cielenej previazanosti s cestovným ruchom (s cestovnými kanceláriami, hotelmi, agentúrami, …) možnosť vytvoriť z mesta aj kultúrnu destináciu, obzvlášť v mimosezónnych mesiacoch.

Filmové a žánrové festivaly s medzinárodným presahom, prehliadky, umelecké sympóziá a plenéry, výstavy, umelecké trhy, showcase, módne víkendy, umelecké aukcie, literárne festivaly, medzinárodné dielne, tvorivé trhy, gastronomické festivaly, vystúpenia výnimočných umelcov, to je len niekoľko príkladov z veľkého počtu možností, ktoré by si v našom meste mohli nájsť svoje stále zázemie.

Reprezentatívna kultúrna ponuka sústredená do letných mesiacov by mala byť zároveň určená aj návštevníkom, ktorým v odpoludňajších a večerných hodinách bude dotvárať ich pobytový program.

Napriek súčasnej nulovej kultúrnej infraštruktúre je v našom meste množstvo talentovaných umelcov, spisovateľov, výtvarníkov, divadelníkov či organizátorov podujatí, s ktorými je určite možné vytvoriť spoločnú platformu, garantujúcu kreatívnu tatranskú scénu a pestrý mestský kultúrny život.

Obnovenie kultúrnej infraštruktúry, podpora domácej scény, kvalitný kultúrny managment a postupné vytvorenie vlastnej kultúrnej značky sú jedným z riešení udržania záujmu o návštevu nášho mesta bez ohľadu na ročné obdobie a bez potreby novej výstavby ubytovacích zariadení a lacných atrakcií.

Samozrejme, pri realizácii novej koncepcie bude nutné vypracovávanie kvalitných kultúrnych projektov, žiadostí o granty, hľadanie dôležitých partnerov či spolupracovanie s Prešovským samosprávnym krajom, Ministerstvom kultúry SR a s množstvom ďalších subjektov.

Výsledkom potom bude kultúrna ponuka na medzinárodnej úrovni, vlastná umelecká scéna, spokojnosť domácich obyvateľov aj návštevníkov a kultúrny imidž mesta, zásadne zvyšujúci našu hodnotu na mapách čoraz väčšieho počtu kultúrnych turistov.

Alexander Gálfy
poslanec MsZ Vysoké Tatry

Share