Liečba polikliniky v Tatrách

Koncom minulého roku sa na poslancov Mestského zastupiteľstva Vysoké Tatry obrátil kolektív lekárov Polikliniky Nový Smokovec s alarmujúcou správou o situácii v poskytovaní zdravotníckych služieb na území nášho mesta.

V liste sa okrem iného uvádza, že po postupnom okliešťovaní počtu ordinácií, odchode pneumológa a chirurga, zrušení Lekárskej služby prvej pomoci a dopravnej zdravotnej služby, v najbližšej dobe hrozí aj riziko uzatvorenia RTG pracoviska. Tým by bola fakticky ukončená aj služba neurologickej a ortopedickej ordinácie, ktoré k svojej práci a správnej diagnostike ochorení RTG vyšetrenia nevyhnutne potrebujú. Znepokojujúcou je aj skutočnosť, že v ambulanciách polikliniky pracujú prevažne lekári na hranici dôchodkového veku, po ktorých odchode môže nastať problém aj s poskytovaním tých najzákladnejších zdravotníckych služieb všeobecných lekárov.

Keďže som sa tejto téme už v minulosti venoval a napríklad som bol jedným z mála kritikov rušenia Lekárskej služby prvej pomoci vo Vysokých Tatrách (môj starší príspevok na danú tému si môžete prečítať TU), vnímam list tatranských lekárov ako volanie o pomoc, na ktoré je nutné reagovať rýchlo, koncepčne a s vedomým maximálnej zodpovednosti.

Jedným zo základných merítok kvality života je aj úroveň a rozsah poskytovania zdravotníckych služieb. Tie sú zasa hodnotiteľné z hľadiska kvality, efektívnosti, bezpečnosti a dostupnosti. Mnohé faktory z tejto kľúčovej oblasti občianskej vybavenosti však majú, napriek enormnej snahe našich lekárov, dlhodobo klesajúce tendencie.

Hlavným poskytovateľom zdravotníckych služieb na území Vysokých Tatier je Poliklinika Nový Smokovec. Mesto by logicky malo mať bez ohľadu na zriaďovateľa maximálny záujem na jej dobrom technickom stave, na zachovaní čo najväčšieho spektra poskytovaných zdravotníckych služieb, na odbornosti lekárov, či na kvalitnom a modernom technickom vybavení jednotlivých ordinácií polikliniky.

Realita je však taká, že objekt Polikliniky v Novom Smokovci by s ohľadom na súčasné štandardy kvality potreboval nutne prejsť obnovou, aby spĺňal všetky energetické a hygienické kritéria vyplývajúce so súčasných zákonov. Ich naplnenie má okrem prevádzkových úspor vplyv aj na úspešnosť získavania niektorých finančných dotácií z európskych zdrojov. Potrebné je taktiež zabezpečenie bezbariérového prístupu starším klientom polikliniky a pacientom s obmedzenou schopnosťou pohybu. Samozrejmosťou by mala byť aj dostupnosť kvalitných informačných technológií, rýchleho internetu v ambulanciách či wifi pripojenia pre klientov.

S ešte väčšími problémami sa potýkajú ambulancie. Lekári musia neraz pracovať s morálne zastaralým prístrojovým vybavením, s obmedzenými možnosťami využívania modernej diagnostickej zdravotechniky a stretávajú sa aj s ďalšími skutočnosťami, negatívne ovplyvňujúcimi podmienky ich práce.

To, že v týchto pomeroch praktizujúci lekári stále dokážu vykonávať kvalitne svoju prácu a neraz dosahujú až nadľudské výkony neznamená, že je takýto stav v poriadku a nevyžaduje urgentné riešenie.

Absencia niektorých špecializovaných ordinácií a Lekárskej služby prvej pomoci, nedostupnosť otvorenej lekárne vo večerných hodinách či počas víkendov a sviatkov, prehliadanie oblastí zdravotnej prevencie a narastajúca problematika personálneho zabezpečenia chodu polikliniky, sú ďalšími, nie však poslednými otázkami, ktorými sa vedenie mesta malo už dávno zaoberať.

Napriek tomu, že zdravotníctvo a poskytovanie zdravotnej starostlivosti sú odkázané hlavne na dostatok finančných prostriedkov, som presvedčený, že negatívny trend oslabovania dostupnosti zdravotnej starostlivosti v našom meste je možné a zároveň potrebné zastaviť.

Ako prvé je dôležité mať výhľadovú predstavu o dlhodobých možnostiach zabezpečenia čo najširšieho spektra zdravotníckych služieb na území mesta v súčinnosti s vývojom zdravotníctva Slovenskej republiky a s možnosťami využívania finančných prostriedkov Európskej únie.

Následne je nevyhnutné, v rámci našich možností a znalostí získaných odbornou analýzou súčasného stavu, vytvoriť vlastnú koncepciu zabezpečujúcu vyvážený vzťah medzi dostupnosťou, rozsahom, kvalitou a ekonomickou náročnosťou všetkých týchto aspektov poskytovania zdravotníckych služieb na území nášho mesta. Koncepcia by svojou realizáciou mala zabezpečiť komplexnosť ponúkaných služieb Polikliniky v Novom Smokovci a ich vzájomnú súčinnosť.

Po najnutnejšej modernizácii by postupne mal byť zabezpečený nákup špecializovanej zdravotníckej techniky, ktorá zefektívni a skvalitní poskytovanú zdravotnú starostlivosť a bude v súlade s existujúcim a budúcim dopytom po kvalitných službách polikliniky. Do polikliniky by sa taktiež mala vrátiť chirurgická ambulancia a pneumológia, podľa výsledkov analýzy by sa taktiež mohlo uvažovať o hosťujúcich ordináciách psychológa, logopéda, alergológie a imunológie, urológie, angiológie, či reumatológie. Bez povšimnutia nemôže ostať ani previazanosť jednotlivých ordinácií na laboratóriá rôznych zameraní a potreba zabezpečenia fungovania pohotovostnej lekárne.

Koncentráciou väčšieho množstva ambulancií do Polikliniky Nový Smokovec by bolo možné dosiahnuť jednoznačné výhody pre pacientov, skrátenie ich čakacej doby a odpadnutie dochádzania na niektoré odborné vyšetrenia do iných miest. Výhodná by bola aj pre lekárov, keďže by napríklad mohli spoločne využívať drahé prístroje, ktorých návratnosť je veľmi nízka, pokiaľ ich využíva obmedzený počet klientov.

Výsledok je okrem finančného zabezpečenia podmienený aj kvalitnou spoluprácou medzi radnicou mesta, ako inštitúciou zodpovednou voči svojim občanom, Vyšším územným celkom Prešov, zdravotnými poisťovňami, súkromnými subjektmi vo sfére zdravotníctva, poskytovateľmi zdravotníckych služieb a občanmi, respektíve pacientmi.

Aj keď si uvedomujem, že na množstvo faktorov zdravotníckej starostlivosti má samospráva mesta obmedzený dosah, vždy môže vystupovať ako schopný manažér garantujúci svojim obyvateľom tie najvyššie štandardy zdravotníckej starostlivosti. Tie sú ale dosiahnuteľné len cez zmysluplnú víziu a jej napĺňanie tak, aby poskytovaná zdravotná starostlivosť svojou dostupnosťou a kvalitou maximálne zodpovedala potrebám našich obyvateľov a návštevníkov, chorobnosti a demografického vývoja.

Mesto má možnosti sa na naplnení tohto cieľa spolupodieľať majetkovou účasťou, ekonomickou podporou, rozhodovacími procesmi a aktívnou spoluprácou so všetkými zainteresovanými subjektmi. Ku všetkým poskytovateľom zdravotných služieb je zároveň potrebné pristupovať ako k našim prirodzeným partnerom, starajúcim sa o naše zdravie a zároveň o kvalitu našich životov.

Tento príspevok je, bohužiaľ, len jednou z mála možností, ktorou môže poslanec mestského zastupiteľstva vyvíjať tlak na vedenie mesta, aby sa touto problematikou začalo vážne zaoberať. Navzdory negatívnym skúsenostiam verím, že v spolupráci s Vami, s našim zastúpením v Prešovskom samosprávnom kraji a s pomocou ďalších poslancov, by sa nám mohlo podariť nepriaznivú situáciu zmeniť a pozornosť radnice upriamiť aj na túto, v oblasti občianskej infraštruktúry mimoriadne dôležitú oblasť.

Ak nie, budeme onedlho musieť za ošetrením cestovať do iných miest aj s tými najbežnejšími zdravotnými problémami.

Alexander Gálfy
poslanec MsZ Vysoké Tatry

Share